Przetargi.pl
wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac związanych z wykonaniem przyłącza sieci cieplnej oraz stacji wymienników ciepła w obiektach zlokalizowanych na terenie Ogrodu Botanicznego UJ, przy ul.Kopernika 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/380/2012

Uniwersytet Jagielloński ogłasza przetarg

 • Adres: 31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4324450 , fax. 012 4324451
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jagielloński
  ul. Gołębia 24 24
  31-007 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 4324450, fax. 012 4324451
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uj.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac związanych z wykonaniem przyłącza sieci cieplnej oraz stacji wymienników ciepła w obiektach zlokalizowanych na terenie Ogrodu Botanicznego UJ, przy ul.Kopernika 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/380/2012
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac związanych z wykonaniem przyłącza sieci cieplnej oraz stacji wymienników ciepła dla szklarni Holenderka i Victoria oraz obiektów Collegium Śniadeckich i Kordegard Wschodniej i Zachodniej, zlokalizowanych na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonym przy ul.Kopernika 27 w Krakowie. 1.1 Prace muszą być zrealizowane zgodnie z projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (zwaną dalej w skrócie STWiOR) oraz załączonymi przedmiarami. 1.2 Zamawiający zaznacza iż załączone przedmiary mają jedynie charakter pomocniczy a podstawą do sporządzenia oferty jest projekt wykonawczy oraz STWiOR. 1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (zwana dalej STWiOR), jak i przedmiar robót, stanowiące załącznik A do SIWZ i będący jej integralną częścią (1 plik w formacie PDF zawierający 354 strony). 1.4 Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji prac. 1.5 Zamawiający zaznacza, iż użyte w SIWZ przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w SIWZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając stosowne opisy techniczne i/lub funkcjonalne. Ponadto jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji (załączonej do SIWZ), Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji przez autora projektu stanowiącego załącznik do SIWZ, oraz o ile to niezbędne uzyskania również uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów i organów administracyjnych. 1.6 Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią załącznika A do SIWZ prace muszą być wykonywane we współpracy i koordynacji z MPEC. 1.7 Zamawiający informuje o konieczności ustanowienia nadzoru archeologicznego podczas wykonywania robót ziemnych oraz konieczności wykonywania robót ziemnych ręcznie bez wykorzystania sprzętu zmechanizowanego zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 2. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 36 miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty i dostarczone urządzenia, liczony od daty odbioru zamówienia oraz zobowiązać się do nieodpłatnej naprawy ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym. 3. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie, czyli do 2 miesięcy. 4. Wykonawca musi przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot zamówienia wyliczoną w oparciu o kosztorysy uproszczone plus zestawienie materiałów, urządzeń i wyposażenia wraz z nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do wykonania kosztorysów przy uwzględnieniu wymagań i zapisów SIWZ z załącznikami oraz doświadczenia zawodowego. 5. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorysy uproszczone plus zestawienie materiałów, urządzeń i wyposażenia wraz z nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do wykonania kosztorysów. W przypadku rozbieżności opisów materiałów pomiędzy SIWZ a zestawieniem materiałów, urządzeń i wyposażenia w ofercie Wykonawcy przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie materiały, urządzenia i wyposażenie zgodne ze specyfikacją techniczną. Ewentualne braki w wycenach pozycji robót oraz materiałów i sprzętu w kosztorysie uproszczonym nie stanowią podstawy do żądania dodatkowego wynagrodzenia i przyjmuje się, że Wykonawca zobowiązał się wykonać wszystkie roboty wynikające z SIWZ w ryczałtowej cenie oferty. Kosztorysy uproszczone i zestawienia materiałów stanowią jedynie podstawę do rozliczenia ewentualnych robót zamiennych oraz oceny zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami SIWZ. 6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), przy czym niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców. 7. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ. 8. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium, w wysokości wynoszącej kwotę 12.000,00 zł. (słownie: dwanaście tysięcy złotych (PLN). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego IBAN: PL nr 98 1240 2294 1111 0010 3561 9764, SWIFT: PKO PP LPW.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/oglosz.php
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach