Przetargi.pl
Wykonywanie usług z zakresu zagospodarowania lasu na terenie Nadleśnictwa Suwałki – Leśnictwa: Rutka, Szypliszki i Hańcza w 2022 r.

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Suwałki ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, Wojska Polskiego 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 875664292 , fax. 875662878
 • Data zamieszczenia: 2022-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Suwałki
  Wojska Polskiego 1
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 875664292, fax. 875662878
  REGON: 790504898
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.suwalki.bialystok.lasy.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usług z zakresu zagospodarowania lasu na terenie Nadleśnictwa Suwałki – Leśnictwa: Rutka, Szypliszki i Hańcza w 2022 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I (Pakiet) – Leśnictwo Rutka i Leśnictwo Szypliszki – zagospodarowanie lasu.Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu do wykonania na terenie Nadleśnictwa Suwałki w roku 2022.Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Suwałki – Leśnictwa: Rutka i Szypliszki. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa Decyzja nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych oraz Decyzja nr 22 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regionalnego Opisu Standardu Technologii Wykonawstwa Prac Leśnych. Określony z tych decyzji szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia stanowił podstawę określenia wymagań jakościowych odnoszących się do elementów składających się na przedmiot zamówienia zawartych w Załączniku nr 3 do SWZ (Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych). Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 3 do SWZ.Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w Załączniku nr 3 do SWZ.Część II (Pakiet) – Leśnictwo Rutka i Leśnictwo Hańcza – ochrona lasu.Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu ochrony lasu do wykonania na terenie Nadleśnictwa Suwałki w roku 2022.Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Suwałki – Leśnictwa: Rutka iHańcza.Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa Decyzja nr 19Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Opisustandardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych oraz Decyzja nr 22Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wprowadzeniaRegionalnego Opisu Standardu Technologii Wykonawstwa Prac Leśnych. Określony z tych decyzji szczegółowy opisstandardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotuzamówienia stanowił podstawę określenia wymagań jakościowych odnoszących się do elementów składających się naprzedmiot zamówienia zawartych w Załączniku nr 3 do SWZ (Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych).Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówieniazostały opisane w Załączniku nr 3 do SWZ.Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w Załączniku nr 3 do SWZ.Część III (Pakiet) – Leśnictwo Hańcza– zagospodarowanie lasu.Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli iochrony lasu do wykonania na terenie Nadleśnictwa Suwałki w roku 2022.Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Suwałki – Leśnictwo Hańcza.Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa Decyzja nr 19Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Opisustandardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych oraz Decyzja nr 22Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wprowadzeniaRegionalnego Opisu Standardu Technologii Wykonawstwa Prac Leśnych. Określony z tych decyzji szczegółowy opisstandardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotuzamówienia stanowił podstawę określenia wymagań jakościowych odnoszących się do elementów składających się naprzedmiot zamówienia zawartych w Załączniku nr 3 do SWZ (Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych).Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówieniazostały opisane w Załączniku nr 3 do SWZ.Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w Załączniku nr 3 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77200000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108, art. 109 ust. 1 pkt 1-5 i 7- 10 PZP oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej oraz finansowej.4) zdolności technicznej lub zawodowej:a) W zakresie doświadczenia Zamawiający nie stawia wymagań.b) Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:Dla Części (Pakietu) I, III:• co najmniej 1 szt. ciągników.c) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponowaćDla Części (Pakietu) I:• co najmniej 3 osobami wykonującymi prace z zakresu hodowli i ochrony lasu;Dla Części (Pakietu) II:• co najmniej 2 osobami wykonującymi prace z zakresu ochrony lasu;Dla Części (Pakietu) III:• co najmniej 2 osobami wykonującymi prace z zakresu hodowli i ochrony lasu.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 7.1. SWZ powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach