Przetargi.pl
wykonywanie remontów mieszkań socjalnych i docelowych w budynkach gminnych, zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o ogłasza przetarg

 • Adres: 44100 Gliwice, ul. Dolnych Wałów
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 392 900 , fax. 323 392 962
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o
  ul. Dolnych Wałów 11
  44100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 323 392 900, fax. 323 392 962
  REGON: 27656763200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbmgliwice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonywanie remontów mieszkań socjalnych i docelowych w budynkach gminnych, zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zgodnie z numeracją SIWZ: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontów mieszkań socjalnych i docelowych w budynkach gminnych, zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach. 3.2. Zgodnie z Art.36aa ust.1 PZP Zamawiający wymaga składania ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi: Numer zadania częściowego Nazwa zadania częściowego 1 Wykonywanie remontu mieszkań socjalnych i docelowych w budynkach gminnych zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach w okresie do 31.12.2018r. 2 Wykonywanie remontu mieszkań socjalnych i docelowych w budynkach gminnych zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach w okresie do 31.12.2018r. 3 Wykonywanie remontu mieszkań socjalnych i docelowych w budynkach gminnych zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach w okresie do 31.12.2018r. 3.3. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. 3.4. Zgodnie z Art.36aa ust.2 Zamawiający mogą składać ofertę tylko w odniesieniu do jednej, wybranej części zamówienia. 3.5. Wspólny Słownik Zamówień: CPV – 45000000 – 7 – ROBOTY BUDOWLANE CPV – 45300000 – 0 – ROBOTY INSTALACJI BUDOWLANYCH CPV – 45330000 – 9 - HYDRAULIKA I ROBOTY SANITARNE CPV – 45310000 – 3 – ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ CPV – 45332000 – 3 – INSTAL. WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA CPV – 45420000 – 7 – ROBOTY W ZAKRESIE ZAKŁADANIA STOLARKI CPV – 45431200 – 6 - UKŁADANIE GLAZURY CPV – 45442100 – 8 – ROBOTY MALARSKIE CPV – 45450000 – 6 – ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, POZOSTAŁE. 3.6. Przewidywany zakres zamówienia stanowić będą: a) roboty murarsko-tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, b) roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i gazowe, c) roboty instalacyjne: instalacja elektryczna, d) prace stolarskie, e) roboty zduńskie, f) inne, uzgodnione indywidualnie z Zamawiającym. 3.7. Zlecenie na wykonanie robót bdyie sporządzone przez służby techniczne Zamawiającego na podstawie: protokołu typowania, wytycznych z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Urzędu Miasta, karty stanu technicznego lokalu. Zlecenie/zlecenia zostaną wystawione w terminie od 7 do 14 dni roboczych. 3.8. Wykonanie robót bez zlecenia będzie upoważniało Zamawiającego do odmowy przyjęcia faktury wystawionej przez Wykonawcę na te roboty. 3.9. Do każdego zlecenia Wykonawca przedstawi ofertę cenową w formie kosztorysu ofertowego do akceptacji, w formie papierowej (2 egzemplarze) i elektronicznej (program do kosztorysowania). 3.10. Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy w formie podanej w pkt. 3.7 SIWZ zgodny z zakresem robót określonym w protokole typowania w ciągu 3 dni od daty sporządzenia protokołu. 3.11. Zakres robót określony przez Zamawiającego nie może być przez Wykonawcę samowolnie zmieniony. Każda zmiana wymaga akceptacji Zamawiającego. 3.12. Rozliczenie robót po ich zakończeniu i odbiorze przez inspektora - zgodnie z § 5 pkt.3 i pkt.6 umowy. 3.13. Do faktury za wykonane roboty musi być podłączony protokół odbioru robót, zlecenie, opinia kominiarska, próba szczelności instalacji gazowej, protokół z pomiaru instalacji elektrycznej oraz zatwierdzony kosztorys zamienny z obmiarem robót. 3.14. W sprawach spornych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu rachunki/ faktury do wglądu (Zamawiający zastrzega sobie możliwość wglądu w wymienione dokumenty w sytuacji, gdy zostanie stwierdzona rażąca różnica w zastosowanych materiałach względem oferowanych i wycenionych w kosztorysie np. producent, model, etc., Sytuacja dotyczy również rachunków za przyjęcie odpadów na wysypisko. 3.15. Zamawiający dopuszcza następujące maksymalne wartości netto wybranych urządzeń: bateria umywalkowa lub zlewozmywakowa: 80zł/szt., bateria wannowa: 130zł/szt., kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem: 750zł/szt., piec gazowy wody przepływowej wieloczerpalny: 750zł/szt., urządzenie sanitarne porcelanowe „kompakt”: 300zł/szt., wanna blaszana emaliowana: 280zł/szt., zlewozmywak blaszany emaliowany 2-komorowy: 140zł/szt. Wszystkie urządzenia w I gatunku. 3.16. Koszt wymiany stolarki okiennej nie może przekroczyć kwoty 450 netto/m2 (materiały + robocizna: demontaż starych okien, montaż nowych okien, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych oraz obróbka). 3.17. Koszt wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej nie może przekroczyć 350,00zł/szt. netto (materiały + robocizna: demontaż starych drzwi, montaż nowych drzwi oraz obróbka). 3.18. Koszt wymiany stolarki drzwiowej zewnętrznej nie może przekroczyć 1 500,00 zł/szt. netto (materiały + robocizna: demontaż starych drzwi, montaż nowych drzwi i obróbka). 3.19. Roboty muszą być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego. 3.20. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ w zakresie czynności zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i odpowiada za nie przestrzeganie tych przepisów. 3.21. Zakres robót winien zostać sporządzony przez Wykonawcę po dokonaniu „oględzin” lokalu. 3.22. Wykonawca we własnym zakresie dostarcza niezbędny sprzęt, narzędzia oraz materiały do wykonania usługi. 3.23. Wykonawca odpowiada za spowodowanie zagrożeń i utrudnień, narażając użytkowników budynków i ich posesji na szkody. 3.24. Przed przystąpieniem do prac i w trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do: a: zabezpieczenia zaplecza magazynowego i warunków socjalnych swoim pracownikom, b: przeszkolenia pracowników realizujących zadanie pod katem przepisów BHP, c: prowadzenia księgi obmiarów, zgłaszania robót zanikowych i zgłaszania ich odbioru. 3.25. Do obowiązku Wykonawcy należy przeprowadzenie na własny koszt wymaganych odbiorów. 3.26. Pozostałe warunki realizacji zamówienia reguluje treść wzoru umowy, który stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. 3.27. Szacunkowa kwota umowy wyniesie 500 000,00zł (netto) w każdym zadaniu do wykorzystania w terminie do dnia 31.12.2018r. Zamawiający na etapie ogłoszenia nie zna adresów remontowanych lokali, jednakże wykonawcy wyłonieni w każdym z trzech zadań otrzymywać będą proporcjonalnie taką samą ilość zleceń w tym samym czasie (na przykład zlecenie z Miasta Gliwice obejmować będzie wykonanie 15 mieszkań w kwartale; każdy z Wykonawców otrzyma zlecenie na wykonanie 5 lokali mieszkalnych w tym samym czasie). 3.28. Przed analizą niniejszej SIWZ Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z treścią ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu, opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3.29. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych i przeglądzie pogwarancyjnym. Koszty tych przeglądów ponosi Wykonawca. Prosimy o uwzględnienie faktu w wycenie przedmiotu zamówienia. 3.30. Zamawiający dopuszcza prowadzenie przez Wykonawcę robót w systemie dwuzmianowym. 3.31. Zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe zależnie od ilości otrzymanych zleceń; rozliczenie robót kosztorysem powykonawczym. 3.32. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części robót. Roboty nie wykonane, nie podlegają fakturowaniu w ramach niniejszego kontraktu. 3.33. Zatrudnione osoby winne posiadać aktualne, wymagane prawem polskim zaświadczenia o zdolności do wykonywania prac objętych niniejszym zamówieniem. 3.34. Za skuteczne powiadomienie mieszkańców, zakładów usługowych i gestorów sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym związanych odpowiada Wykonawca Sposób powiadomienia zgodnie z decyzją Wykonawcy i obowiązującym prawem. 3.35. Zamawiający nie wyraża zgodny na instalowanie w obrębie realizacji inwestycji (cały teren działki, której dotyczy inwestycja) reklam bez jego zgody. Warunki uzyskania zgody j.w. mogą być przedmiotem oddzielnych negocjacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo wywieszenia na terenie budowy bannera reklamującego firmę Zamawiającego. 3.36. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania dyskrecji i tajemnicy odnośnie ewentualnie powierzonych i w toku wykonywania zamówienia pozyskanych informacji dotyczących Zarządu Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach. 3.37. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.38. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. 3.39. Miejsce realizacji: lokale mieszkalne na terenie Miasta Gliwice, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 3.40. Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z Art.17 Ustawy o VAT płatnikiem podatku jest Zamawiający. Tym samym, zgodnie z art. 91 ust.3a PZP wybór najkorzystniejszej oferty w zadaniach będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. W związku z powyższym Wykonawca w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych będzie figurował w umowie jako „Podwykonawca” a Jego Podwykonawcy jako „Dalsi Podwykonawcy”. Reasumując: a) Wykonawcy w rozumieniu ustawy PZP składają oferty w kwocie netto. b) Umowa z Podwykonawcą zostanie zawarta w kwocie netto (bez należnego podatku VAT). c) Podwykonawca wystawia fakturę VAT w kwocie netto z adnotacją „Odwrotne obciążenie”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 13.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: W zadaniu częściowym nr 1: 13 000.00 PLN [słownie: trzynaście tysięcy 00/100 PLN], W zadaniu częściowym nr 2: 13 000.00 PLN [słownie: trzynaście tysięcy 00/100 PLN]. W zadaniu częściowym nr 3: 13 000.00 PLN [słownie: trzynaście tysięcy 00/100 PLN]. 13.2 Wadium należy wnieść w terminie do dnia 27.12.2017r., do godz. 09:00. 13.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank - oddział w Gliwicach 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 13.4 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 13.5 Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 13.6 Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 PZP oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego. 13.7 Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 PZP. 13.8 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13.9 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach