Przetargi.pl
Wykonywanie prac eksploatacyjno – konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej zainstalowanej na obszarze działania OUID sp. z o.o. w podziale na 18 części

Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, ul. Wrocławska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (62)5985270 , fax. (62)5985274
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
  ul. Wrocławska 71A
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. (62)5985270, fax. (62)5985274
  REGON: 250680024
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oswietlenie.kalisz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie prac eksploatacyjno – konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej zainstalowanej na obszarze działania OUID sp. z o.o. w podziale na 18 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac eksploatacyjno – konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej zainstalowanej na obszarze działania OUiD sp. z o.o. w podziale na 18 części wg załącznika nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) podstawowe prace eksploatacyjno-konserwacyjne określone w załącznikach: załącznik nr 2 do umowy dla części 1-17 załącznik nr 2 do umowy dla części 18 2) pozostałe prace eksploatacyjno-konserwacyjne takie jak: a) zabezpieczenie miejsca wystąpienia skutków działania siły wyższej, aktu wandalizmu, kradzieży itp., w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej), b) inne m.in. pomiary okresowe, montaż i demontaż ozdób świątecznych, grupowa wymiana: opraw, źródeł światła, kloszy itp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50232100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do: 1) przedłożenia Zamawiającemu dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100.000,00 PLN, obejmującego cały okres realizacji przedmiotu umowy. 2) przedłożenia następujących dokumentów osób skierowanych do realizacji zamówienia wymienionych w wykazie o którym mowa w rozdz. VI ust 8 pkt 1) : a) świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV oraz sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego na stanowisku eksploatacji i dozoru b) zaświadczenia o ukończeniu kursu pracy pod napięciem (PPN) w sieciach elektroenergetycznych wg określonych numerów technologii zgodnych z instrukcją PPN obowiązującą w Energa-Operator SA dla elektromonterów oraz dla pracowników dozoru wraz z orzeczeniami lekarskim o braku przeciwskazań do pracy na określonych stanowiskach

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach