Przetargi.pl
Wykonywanie badań profilaktycznych dla kandydatów do pracy, pracowników, stażystów, praktykantów, kierowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-530 Szczecin, ul. Matejki
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 459 65 77, 91 459 65 78, 91 459 69 53 , fax. 91 459 65 76
 • Data zamieszczenia: 2020-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Szczecinie
  ul. Matejki 22
  70-530 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 459 65 77, 91 459 65 78, 91 459 69 53, fax. 91 459 65 76
  REGON: 17756000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie badań profilaktycznych dla kandydatów do pracy, pracowników, stażystów, praktykantów, kierowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1.świadczenie usług profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy dla kandydatów do pracy/pracowników/stażystów/praktykantów kierowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie, poprzez wykonywanie: a) badań profilaktycznych wstępnych, b) badań profilaktycznych okresowych, c) badań profilaktycznych kontrolnych, d) badań profilaktycznych poza terminem badań okresowych w związku z pogorszeniem wzroku, e) badań profilaktycznych dla pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy, f) badań dla osób kierujących samochodami prywatnymi w ramach obowiązków służbowych (osoby nie zatrudnione na stanowiskach kierowcy), g) badań profilaktycznych /dodatkowych dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w celu wydania orzeczenia / zaświadczenia o celowości stosowania wydłużonej normy czasu pracy, h) badań sanitarno-epidemiologicznych, 1.1.1. świadczenie usług, o których mowa w pkt. 1.1 będzie zakończone wydawaniem orzeczenia lekarskiego lub zaświadczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy; 1.1 wykonywanie badań mammograficznych oraz badania PSA, na wniosek Zamawiającego, 1.2 zapewnienie udziału lekarza medycyny pracy w posiedzeniach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, odbywających się raz na kwartał w budynku Oddziału ZUS w Szczecinie. Zamawiający z 7 dniowym wyprzedzeniem będzie pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej informował o spotkaniach komisji BHP; 1.3 zapewnienie raz na rok udziału lekarza medycyny pracy w okresowej kontroli warunków pracy w Oddziale (ul. Matejki 22 Szczecin, ul. Citroena 2 Szczecin ) i terenowych jednostkach organizacyjnych tj. w: Inspektoratach w Choszcznie, Gryficach, Gryfinie, Łobzie, Myśliborzu, Pyrzycach, Stargardzie, Świnoujściu, Biurze Terenowym w Międzyzdrojach, Punkcie Informacyjnym w Kamieniu Pomorskim. Dojazd ze Szczecina do wymienionych jednostek terenowych zapewnia Zamawiający. Zamawiający z 7 dniowym wyprzedzeniem będzie pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej informował o spotkaniach dotyczących przeglądu stanowisk; 1.4 zapewnienie co najmniej raz na dwa lata udziału lekarza medycyny pracy w ocenie ryzyka zawodowego. Zamawiający z 7 dniowym wyprzedzeniem będzie pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej informował o spotkaniach;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85121000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia tzn. jest wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego, na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 295 ze zm.). W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca winien złożyć aktualne zaświadczenie potwierdzające wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą lub aktualną Księgę Rejestrową zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity, Dz. U. z 2020 r., poz. 295).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach