Przetargi.pl
Wykonanie zamówienia pn.: „Radomski Program Drogowy – utwardzenia dróg gruntowych” – ulica Nobla w Radomiu.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, Traugutta
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (048)3654652 , fax. (048)3654651
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
  Traugutta 30/30A
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. (048)3654652, fax. (048)3654651
  REGON: 141100028
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie zamówienia pn.: „Radomski Program Drogowy – utwardzenia dróg gruntowych” – ulica Nobla w Radomiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie utwardzenia ulicy Nobla w Radomiu w ramach zadania pn.: „Radomski Program Drogowy - utwardzenia dróg gruntowych”. Zamówienie obejmuje: - podbudowę (wykonanie: koryta, warstwy mrozoochronnej, wzmocnienie podłoża, rozłożenie kruszywa kamiennego), - roboty bitumiczne (skropienie podbudowy lepiszczem, wykonanie warstwy ścieralnej), - roboty wykończeniowe (regulacja studni kanału sanitarnego, zasuw sieci wodociągowych i gazowych, ustawienie znaków drogowych, wykonanie zjazdów i poboczy, renowacja zieleńców). Zakres zamówienia: - wykonanie warstwy mrozoochronnej - 1 350 m2; - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - 1350 m2; - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego - 1 200 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane wadium w wysokości: 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach