Przetargi.pl
„Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego wraz z instalacją oddymiania budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Rudzie Śląskiej- etap I”

Miasto Ruda Śląska ogłasza przetarg

 • Adres: 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2486281 do 9; 2449094 , fax. 032 248 7348
 • Data zamieszczenia: 2020-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ruda Śląska
  Plac Jana Pawła II 6
  41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie
  tel. 032 2486281 do 9; 2449094, fax. 032 248 7348
  REGON: 00051584000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rudaslaska.bip.info.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego wraz z instalacją oddymiania budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Rudzie Śląskiej- etap I”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac do wykonania obejmuje: - roboty rozbiórkowe i murarskie, - wykonanie ścianek działowych i robót murarskich oraz suchej zabudowy, - montaż klap dymowych, - zabezpieczenie p. pożarowe sufitów w klatkach schodowych, - roboty malarskie, - wykonanie elewacji łącznika pomiędzy budynkiem, a sala gimnastyczną, - wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego oraz montaż głównego wyłącznika prądu, - wykonanie instalacji oddymiania, - przebudowa instalacji gazowej oraz wodociągowo-kanalizacyjnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 oraz: - przedmiar robót - załącznik nr 4a - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 4b - dokumentacja projektowa - załącznik nr 4c.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na Platformie przetargowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej, podpisaną własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach