Przetargi.pl
Wykonanie w ramach bieżącego utrzymania dróg - robót związanych z oczyszczeniem rowów i ścinką poboczy w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu cieszyńskiego w roku 2013r, nr sprawy 4/2013

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie ogłasza przetarg

 • Adres: 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 4777309 , fax. 033 8530511
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie
  ul. Bobrecka 29 29
  43-400 Cieszyn, woj. śląskie
  tel. 033 4777309, fax. 033 8530511
  REGON: 07225340000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdp.powiat.cieszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie w ramach bieżącego utrzymania dróg - robót związanych z oczyszczeniem rowów i ścinką poboczy w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu cieszyńskiego w roku 2013r, nr sprawy 4/2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie w ramach bieżącego utrzymania dróg - robót związanych z oczyszczeniem rowów i ścinką poboczy w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu cieszyńskiego w roku 2013r
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451121006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzdp.powiat.cieszyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach