Przetargi.pl
Wykonanie usługi polegającej na oznaczeniu promieniotwórczości wody do picia w aglomeracjach miejskich i ocenie dawek od jej spożycia.

Państwowa Agencja Atomistyki ogłasza przetarg

 • Adres: 00-203 Warszawa, Bonifraterska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 556 28 03, , fax. 22 621 37 86
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Agencja Atomistyki
  Bonifraterska 17
  00-203 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 556 28 03, , fax. 22 621 37 86
  REGON: 00090747300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://paa.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi polegającej na oznaczeniu promieniotwórczości wody do picia w aglomeracjach miejskich i ocenie dawek od jej spożycia.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na oznaczeniu promieniotwórczości wody do picia w aglomeracjach miejskich i ocenie dawek od jej spożycia. Zakres przedmiotowy zamówienia został określony w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71355000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach