Przetargi.pl
„Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu dokumentacji geodezyjnej – map z projektem podziału działki nr 416 położonej w jednostce ewidencyjnej Nędza, obrębie Nędza, am. 1, przy ul.Leczniczej 1.”

Powiat Raciborski ogłasza przetarg

 • Adres: 47-400 Racibórz, Plac Okrzei
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 4597385
 • Data zamieszczenia: 2020-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Raciborski
  Plac Okrzei 4
  47-400 Racibórz, woj. śląskie
  tel. 32 4597385
  REGON: 27625511100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatraciborski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu dokumentacji geodezyjnej – map z projektem podziału działki nr 416 położonej w jednostce ewidencyjnej Nędza, obrębie Nędza, am. 1, przy ul.Leczniczej 1.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie usługi polegającej na analizie dokumentacji ewidencyjnej, materiałów zasobu oraz geodezyjnym pomiarze terenowym mającym na celu przygotowanie map z projektem podziału działki nr 416, położonej w jednostce ewidencyjnej Nędza, obrębie Nędza. Działka gruntu będąca przedmiotem ww. pracy została przedstawiona na załączniku nr 1a i 1b do niniejszego SIWZ, na którym wyrysowano koncepcję podziału. Pozostałe warunki realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71354000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wykonawca składa ofertę wypełniając formularz OFERTY zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, oraz dołącza do formularza OFERTY: 1)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, 2)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, 3)pełnomocnictwo, o którym mowa w punkcie 10.7. niniejszej SIWZ (opcjonalnie), 4)zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia albo inne dokumenty służące wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci – opcjonalnie, tylko w przypadku gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych- wg wzoru stanowiącego załącznik nr. 7. 2.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w punktach 7.1.1) i 7.1.2) SIWZ. 3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 1)dołączają dodatkowo do formularza OFERTY dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, 2)składają odrębnie (każdy z nich) oświadczenia, o których mowa w punktach 7.1.1) i 7.1.2) SIWZ – w zakresie, w którym każdy z tych wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4.Wykonawca, w terminie 3 dni odzamieszczenia na stronie internetowej wskazanej w punkcie 1.1. SIWZ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. informacji z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 przywołanej ustawy, tj. grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 798, z późn. zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do sporządzenia oświadczenia wykonawca może wykorzystać wzór stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach