Przetargi.pl
Wykonanie usługi inspektora nadzoru przy realizacji robót pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2340G na odcinku Nowy Staw – Brzózki, dł. odcinka ok. 1,80km

Powiat Malborski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 82-200 Malbork, Plac Słowiański
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 556 460 400
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Malborski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Malborskiego
  Plac Słowiański 17
  82-200 Malbork, woj. pomorskie
  tel. 556 460 400
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiat.malbork.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi inspektora nadzoru przy realizacji robót pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2340G na odcinku Nowy Staw – Brzózki, dł. odcinka ok. 1,80km
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nazwa przedmiotu zamówienia: Wykonanie usługi inspektora nadzoru przy realizacji robót pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2340G na odcinku Nowy Staw – Brzózki, dł. odcinka ok. 1,80km Komplet dokumentacji projektowej dotyczący przedmiotowego postępowania dostępny jest do pobrania z poniższego adresu https-bip.powiat.malbork.pl-zamowienia-pokaz-1383. Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych przedstawiony został w Rozdziale II. Zakres nadzorowanych robót: Parametry techniczne – stan istniejący 1. Szerokość drogi – ok. 6m 2. Klasa techniczna drogi – G 3. Obciążenie ruchem 80KN/oś 4. Kategoria ruchu – KR3 5. Prędkość projektowana Vp= 90km/h 6. Szerokość ciągu jezdnego ok. 6m zwiększenie do 6,5 m 7. Przekrój drogowy jednojezdniowy 8. Nawierzchnia – bitumiczna Planowane roboty budowlane: 1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej o długości 1,745km. 2. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna SMA11 asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem podłoża ( w tym: ciąg główny drogi, zjazdy do posesji i na pola, drogi dojazdowe) w ilości 12.688,23m2. 3. Poszerzenie łuku drogi. 4. Odbudowa rowów przydrożnych w ilości w ilości 2.989m 5. Remont przepustu poprzez oczyszczenie, odmulenie oraz naprawę przyczółków i barier w ilości 2szt. dodatkowo pod zjazdami na posesje i pola poprzez oczyszczenie, odmulenie. 6. Pielęgnacja zadrzewienia, poboczy: a) Mechaniczne karczowanie pni - frezowanie w ilości 12 szt. b) Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich w ilości 0,740ha. c) Przycięcie gałęzi do skrajni drogowej pionowej w ilości 78 szt. d) Wykonanie poboczy gruntowych z dodatkiem z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm w ilości 4.025,70m2. 7. Odnowienie/uzupełnienie oznakowania pionowego w ilości 14szt. 8. Ustawienie bariery ochronnej stalowej N2W2B na długości 40m. Pełnienie nadzoru inwestorskiego realizowane jest w imieniu i na rzecz Zamawiającego i obejmuje obowiązki związane z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą zadania inwestycyjnego i obejmuje w szczególności: 1. wszystkie czynności przewidziane dla inspektora nadzoru na mocy art. 25 - 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1186. 2. analiza merytoryczna dokumentacji projektowej celem właściwej realizacji pod względem kolejności robót, zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych, 3. nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową, umową o wykonanie robót budowlanych wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną w zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, technicznych, technologicznych i materiałowych, jakości, trwałości i estetyki wykonania, 4. udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy dla wykonawcy robót budowlanych, 5. żądanie od wykonawcy robót budowlanych dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacja projektową, 6. sprawdzanie jakości wykonanych robót, montowanych urządzeń, dostarczanych i wbudowywanych wyrobów, a w szczególności zapobieganiu zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, systemów i wyposażenia nieuzgodnionych przez Zamawiającego, niezgodnych z dokumentacją projektową lub wadliwych oraz nie dopuszczonych do stosowania, 7. sprawdzanie i odbiory robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach, pomiarach, sprawdzeniach i odbiorach technicznych 8. opiniowanie – w przypadku propozycji wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu, wyposażenia, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższym niż przewidziano w dokumentacji projektowej, 9. sprawdzanie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów z prób, testów i sprawdzeń wymaganych przepisami, dotyczących wykonanych robót budowlanych, potwierdzenie prawidłowości ich wykonania, osiągnięcie zakładanych parametrów, ocenę bezpieczeństwa w eksploatacji i użytkowaniu, oraz uczestniczenie i nadzór nad próbami i badaniami i przekazaniem do eksploatacji, 10. inicjowanie i udział w naradach i komisjach technicznych, 11. dokonywanie odbiorów robót, 12. sporządzanie protokołów odbioru faktycznie wykonanych robót, z oszacowaniem zakresu rzeczowego i finansowego w danym okresie rozliczeniowym, stanowiącymi podstawę do wystawienia faktuy 13. sprawdzanie dostarczanych przez wykonawcę robót budowlanych próbek lub dokumentacji potwierdzającej możliwość przyjęcia do zastosowania materiałów, urządzeń, systemów i elementów, pod względem zgodności z dokumentacją projektową i wymaganiami zamawiającego, 14. dokonywanie wszelkich innych czynności nadzoru, ocen i sprawdzeń, dotyczących wykonania robót budowlanych, zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac w czynnym obiekcie, sposobu prowadzenia i koordynacji prac z podmiotami zewnętrznymi, 15. sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa pod względem kompletności i prawidłowości oraz ewidencjonowanie zmian wprowadzanych w trakcie realizacji robót budowlanych, przed dokonaniem odbioru końcowego, 16. informowanie Zamawiającego o przebiegu robót i sygnalizowanie – z odpowiednim wyprzedzeniem – o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację zadania, w tym na jego terminowe zakończenie, 17. na żądanie Zamawiającego sprawdzanie i kontrolowanie rozliczeń zadania 18. potwierdzenie gotowości wykonawcy zadania do odbioru końcowego oraz udział w końcowym odbiorze zadania, 19. organizowanie i uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancyjnym i w procedurze usuwania zaistniałych w tym okresie wad, z udziałem Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych, 20. ścisła współpraca z Zamawiającym i udzielanie Zamawiającemu informacji o stanie realizacji robót raz w tygodniu. Udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie gwarancji i gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych, egzekwowanie ich usunięcia i sporządzanie stosownych protokołów. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umowami zawartymi z wykonawcami robót budowlanych to Inspektor nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia wykonawcy robót. Wykonawca zobowiązany jest do przybycia na plac budowy na każde wezwanie Zamawiającego. Wykonawca pełnić będzie nadzór inwestorski, uczestnicząc w czynnościach wymagających nadzoru, przy czym: 1. przez pobyt rozumie się sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy, 2. pobyty powinny odbywać się nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu; każdy musi, być potwierdzony przez osobę wskazaną w §4 pkt 1 Umowy. Wykonawca na przedmiot umowy udziela gwarancji na okres nie krótszy niż Wykonawca robót budowlanych, licząc od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego robót. Zakończenie pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego nastąpi po zakończeniu robót budowlanych i usunięciu wad i usterek oraz odbiorze końcowym robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach