Przetargi.pl
Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Koniecpol w 2021 roku – Pakiet I – leśnictwa: Załęże, Kuczków, Mełchów, Bałków, Biała Wielka – w ramach zamówienia uzupełniającego

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Koniecpol ogłasza przetarg

 • Adres: 42-230 Koniecpol, Różana
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 551 285 , fax. 343 551 265
 • Data zamieszczenia: 2021-09-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Koniecpol
  Różana 11
  42-230 Koniecpol, woj. śląskie
  tel. 343 551 285, fax. 343 551 265
  REGON: 15002735600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna Skarbu Państwa nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Koniecpol w 2021 roku – Pakiet I – leśnictwa: Załęże, Kuczków, Mełchów, Bałków, Biała Wielka – w ramach zamówienia uzupełniającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie usługi z zakresu pozyskania i zrywki drewna w Leśnictwie Załęże, Kuczków, Mełchów, Bałków, Biała Wielka w ramach zamówienia uzupełniającego w 2021 roku. Przedmiotem umowy będzie pozyskanie drewna w ilości 19500 m3, zrywka drewna w ilości 19500 m3. Pozyskanie drewna prowadzone będzie w drzewostanach w ramach cięć przygodnych. Pozyskanie drewna może być wykonywane w technologii: pozyskania pilarką lub (i) maszynami wielooperacyjnymi. Zamawiający wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0, S10) w technologii półpodwieszonej lub nasiębiernej. W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego (S, WK) wymagana jest zrywka nasiębierna z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem. Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 4 do 5 m. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m, nie dotyczy to rębni zupełnej, cięć uprzątających i cięć przygodnych, gdzie zrywkę należy prowadzić tym samym szlakiem do składnic przyzrębowych, kierując się minimalizacją jej odległości. Zrywka drewna obejmuje: a. Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiającego miejsca składowania, b. Ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77200000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach