Przetargi.pl
Wykonanie termomodernizacji budynków administracyjno-biurowych (A,B,C,D,E,G) przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-571 Kraków, ul. Mogilska 109
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6154860, 6154862 , fax. 012 6154887; 6154219
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
  ul. Mogilska 109 109
  31-571 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6154860, 6154862, fax. 012 6154887; 6154219
  REGON: 35108157000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malopolska.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie termomodernizacji budynków administracyjno-biurowych (A,B,C,D,E,G) przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachów budynków A,B,C,D,E,G, wymiana instalacji c.o. w budynku D oraz wszystkie roboty towarzyszące w tym wykonanie remontu schodów zewnętrznych wejścia głównego budynku A oraz schodów przy ścianach szczytowych budynków A,C,D. 2. W zakresie wymiany instalacji c.o. w budynku D dotychczas wykonano w przyziemiu piony nr 13, 14, 15 oraz na III piętrze piony nr 1, 2, 3 wraz z grzejnikami i rurami przyłączanymi. Przedłożony przedmiar do postępowania dotyczy robót z wyłączeniem wymienionych. 3. Przed przystąpieniem do mocowania ocieplenia ścian zewnętrznych (płyty styropianowe i wełna) obowiązkiem Wykonawcy jest dokonanie, przez osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oceny stanu technicznego podłoża, jakie w przedmiotowych budynkach stanowią istniejące prefabrykowane płyty podparapetowe. Sprawdzeniu podlegają wszystkie elementy płyt, ich nośność oraz stan techniczny mocowania płyt do konstrukcji budynku. Wyniki sprawdzeń Wykonawca przedstawi Zamawiającemu. 4. Wykonywanie robót ociepleniowych wszystkich budynków musi być realizowane zgodnie z warunkami i zaleceniami zawartymi w ekspertyzie przyrodniczej dotyczącej ochrony gatunków zwierząt, w tym ptaków występujących na terenie objętym przedmiotowym zamówieniem oraz w wydanej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie. Ekspertyza i decyzja zawarte są w dokumentacji projektowej. 5. Wykonawcy zostaną przekazane do montażu budki lęgowe dla ptaków. W kosztorysie należy je uwzględnić jako materiał Zamawiającego. Budki będą montowane na elewacjach budynku A i C w roku 2014. 6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej oraz świadectw energetycznych budynków. Koszt wykonania opracowań należy wliczyć w cenę oferty poprzez doliczenie kosztów ogólnych. 7. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu co dwa tygodnie pisemnego sprawozdania z zaawansowania realizacji robót wyrażonego procentowo. Sprawozdanie ma dotyczyć każdego aktualnie realizowanego działu robót. 8. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej obiektów objętych zamówieniem. Termin wizji wyznacza się na dzień 09.07.2013 r. godz. 11:00. Zbiórka uczestników wizji - budynek A przy recepcji. 9. Szczegółowy zakres robót budowlanych określa projekt budowlany wraz z ekspertyzą przyrodniczą dotyczącą ochrony gatunków zwierząt w tym ptaków występujących na terenie objętym przedmiotowym postępowaniem oraz decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Krakowie - załącznik nr 4 do SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 5 do SIWZ. Przedmiar robót (załącznik nr 6 do SIWZ) służy tylko jako pomoc w określeniu kwoty ryczałtowej na wykonanie w/w roboty budowlanej. 10. Zamawiający wymaga aby wykonawca zrealizował w poszczególnych latach zakres prac zgodnie z wykazem działów robót w odniesieniu do zakresu robót podanego w przedmiarach robót w rozbiciu na poszczególne lata - załącznik Nr 7 do SIWZ. 11. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie techniki wykonania robót budowlanych, przy czym zastrzega, że oferowany efekt prac musi się charakteryzować co najmniej takimi samymi parametrami technicznymi (nie gorszymi), w tym okresem gwarancyjnym, jakie zakładano w projekcie (przedmiarze). Wykonawca, który zdecyduje się na złożenie oferty równoważnej, musi liczyć się z faktem, iż zmiana rozwiązań technicznych na inne, niż zakłada projekt (przedmiar), może nieść za sobą potrzebę dostosowania projektu do nowych rozwiązań w niezbędnym zakresie, wymaganym prawem budowlanym i innymi przepisami z nim związanymi. W związku z tym istnieje ryzyko poniesienia przez Wykonawcę ewentualnych kosztów związanych z zastosowaniem innych rozwiązań, niż przyjęte w projekcie. UWAGA: Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy. 12. Wykonawca udzieli 60 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane i materiały wykorzystane do realizacji zamówienia licząc od daty odbioru końcowego robót. 13. Wykonawca będzie odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przez okres 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót. 14. Termin realizacji zamówienia: 1) rozpoczęcie - następnego dnia od daty przekazania terenu budowy 2) realizacja robót przewidzianych do wykonania w roku 2013 r. : - objętych dotacją z NFOSiGW - do dnia 15.10.2013 r. - towarzyszących - do dnia 30.11.2013 r. 3) realizacja robót przewidzianych do wykonania w roku 2014 r. - zakończenie do dnia 30.09.2014 r. 15. Przewidywany termin zawarcia umowy: III dekada lipca 2013 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych, groszy 00/100). 2. Wadium można wnieść w następujących formach: 1) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: O/O NBP Kraków Nr 31101012700055841391201000 - z dopiskiem Wadium w przetargu nieograniczonym - nr sprawy: ZP-146/2013, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych należy składać w formie oryginału w Sekcji ds. Zamówień Publicznych KWP, Kraków, ul. Mogilska 109, I piętro, pokój 101B, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny. 5. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy. 6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 7. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy pamiętać, iż będzie ono wniesione skutecznie jedynie w przypadku uznania konta Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://malopolska.policja.gov.pl/pl/zamowienia-publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach