Przetargi.pl
Wykonanie stałej i ruchomej zabudowy meblowej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 37-500 Jarosław, ul. 3 Maja
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 0166215421 w. 217
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
  ul. 3 Maja 70
  37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
  tel. 0166215421 w. 217
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.comjar.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie stałej i ruchomej zabudowy meblowej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie stałej i ruchomej zabudowy meblowej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi formularz asortymentowo - cenowy, Projekt, Specyfikacja Ilościowa Mebli – załącznik Nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach