Przetargi.pl
Wykonanie robót remontowych na budowli przejazdowej WG 75 Ostrówek – Góra Kalwaria na rzece Wiśle

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 03194 Warszawa, ul. Zarzecze
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (22) 587 03 60; 587 03 62-64, , fax. (22) 587 02 02
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
  ul. Zarzecze 13B
  03194 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (22) 587 03 60; 587 03 62-64, , fax. (22) 587 02 02
  REGON: 01618399100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawa.rzgw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa niezespolona

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót remontowych na budowli przejazdowej WG 75 Ostrówek – Góra Kalwaria na rzece Wiśle
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych na budowli przejazdowej WG 75 Ostrówek – Góra Kalwaria na rzece Wiśle. Lokalizacja: budowla przejazdowa WG75 Ostrówek – Góra Kalwaria – lewy brzeg rz. Wisły, miasto Góra Kalwaria, gmina Góra Kalwaria, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie. Ogólny opis obiektu: ostroga po modyfikacji i dostosowaniu do parametrów technicznych jest wykorzystywana jako droga dojazdowa dla pojazdów przy przejazdach przez koryto rzeki Wisły. Budowla ta w wyniku eksploatacji oraz erozji wymaga przeprowadzenia prac remontowych. Zakres remontu budowli powinien obejmować prace związane z remontem istniejącej konstrukcji budowli i zabezpieczeniem budowli przed dalszym rozmywaniem. W zakresie prac należy wykonać: - ułożenie materacy faszynowych, - wykonanie ubezpieczenia z narzutu kamiennego ciężkiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45244000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty zawierający m.in.: cenę za wykonanie zamówienia, deklarowany termin realizacji zamówienia, okres gwarancji i rękojmi, oświadczenie o zapoznaniu się z zakresem przewidywanych prac, warunkami przetargu i warunkami przyszłej umowy oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń; 2. Pełnomocnictwa dla osób - innych niż wymienione w dokumentach rejestrowych wykonawcy - podpisujących oferty i dokumenty przetargowe, a także składających ewentualne wyjaśnienia, wystawione przez osoby umocowane do reprezentacji wykonawcy; 3. Kosztorys ofertowy; 4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp (Załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 5. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach na sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, musi przedstawić zobowiązania tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach