Przetargi.pl
WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-MODERNIZACYJNYCH W POMIESZCZENIU NR 10/28

Wojskowy Instytut Łączności ogłasza przetarg

 • Adres: 05-130 Zegrze, Zegrze Południowe
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6885543, 6885560 , fax. 022 7822134
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowy Instytut Łączności
  Zegrze Południowe
  05-130 Zegrze, woj. mazowieckie
  tel. 022 6885543, 6885560, fax. 022 7822134
  REGON: 01009906000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wil.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-MODERNIZACYJNYCH W POMIESZCZENIU NR 10/28
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są prace budowlane w WIŁ w pomieszczeniu nr 10/28: wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych, ościeżnice stalowe dwukrotnie malowane farbami emulsyjnymi i olejnymi, wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych, przecieranie istniejących tynków, ościeżnice stalowe drzwi wewnętrznych, wywiezienie gruzu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu, przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 300,00 zł. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczednościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z pózn. zm.). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wil.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach