Przetargi.pl
Wykonanie robót naprawczo – konserwacyjnych na drogach powiatowych powiatu krakowskiego w 2020 roku z podziałem na zadania

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 32-086 Batowice, Karola Wojtyły
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 126 221 010, , fax. 12-622-10-12
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
  Karola Wojtyły 106
  32-086 Batowice, woj. małopolskie
  tel. 126 221 010, , fax. 12-622-10-12
  REGON: 35157927000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpk.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa samorządu terytorialnego Powiatu Krakowskiego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót naprawczo – konserwacyjnych na drogach powiatowych powiatu krakowskiego w 2020 roku z podziałem na zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót naprawczo – konserwacyjnych na drogach powiatowych powiatu krakowskiego w 2020 roku, z podziałem na zadania, w zakresie przedstawionym w tabelach elementów rozliczeniowych – zał. nr 1.1; 1.2; 1.3; 1.4 do SIWZ:  Zadanie nr 1 – obejmuje drogi Rejonu I na terenie gmin: Czernichów, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne,  Zadanie nr 2 – obejmuje drogi Rejonu II na terenie gmin: Krzeszowice, Liszki, Zabierzów,  Zadanie nr 3 – obejmuje drogi Rejonu III na terenie gmin: Jerzmanowice – Przeginia, Michałowice, Skała, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zielonki,  Zadanie nr 4 – obejmuje drogi Rejonu IV na terenie gmin: Igołomia – Wawrzeńczyce, Iwanowice, Kocmyrzów – Luborzyca, Słomniki. 2. Zakres prac obejmuje na każdym zadaniu: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, uzupełnianie poboczy materiałem kamiennym, usuwanie namulisk, regulacje studzienek wodościekowych, włazów kanalizacyjnych, naprawa przepustów i innych elementów robót naprawczo – konserwacyjnych określonych w tabelach elementów rozliczeniowych ( zał. nr 1.1; 1.2; 1,3; 1,4). 3. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania został określony w tabelach elementów rozliczeniowych poszczególnych Zadań i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (ST).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233141-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: Zadanie nr 1 - 3 000,00 PLN; Zadanie nr 2 - 3 000,00 PLN; Zadanie nr 3 - 3 000,00 PLN; Zadanie nr 4 - 3 000,00 PLN 2. Wadium może być wniesione w : - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych , - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2000 Nr 109, poz. 1158 t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 110). 3. Jeżeli wadium wnoszone będzie w poręczeniach lub w gwarancjach (oryginały tych dokumentów należy złożyć w punkcie obsługi klienta pok. nr 20), w treści tych dokumentów musi być zawarte zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, powyższą kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego,- GETIN NOBLE BANK S.A. O/ w Krakowie. Nr konta 38 1560 0013 2281 8759 8000 0010. 5. Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu za prawidłowo wniesione uznaje się wadium zaksięgowane na wskazanym koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. Kopię dowodu wpłaty lub poręczeń bądź gwarancji zabezpieczenia wadium należy dołączyć do oferty. 7. Wykonawca , którego oferta nie będzie zabezpieczona prawidłowo wniesionym wadium zostanie wykluczony. 8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 11 pkt 1. 9. Zamawiający zwróci wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jest wymagane), c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Formularz oferty na poszczególne zadania wg. załączonego wzoru. 2. wypełniona tabela elementów rozliczeniowych zał. nr 1.1 do 1.4 do SIWZ. 3. kopia dowodu wpłaty lub poręczeń bądź gwarancji zabezpieczenia wadium. 4. Załącznik nr 8 do SIWZ - Podwykonawcy (jeżeli dotyczy) 5. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach