Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych – Przebudowa drogi leśnej „Narewkowska” Nadleśnictwo Białowieża

Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 51-171 Wrocław, ul. Czajkowskiego 11/13
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 252 562 , fax. 713 261 396
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu
  ul. Czajkowskiego 11/13
  51-171 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 252 562, fax. 713 261 396
  REGON: 93018623000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zulwroclaw.wroclaw.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych – Przebudowa drogi leśnej „Narewkowska” Nadleśnictwo Białowieża
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi leśnej „Narewkowska” w leśnictwie Teremiski i Nowe w Nadleśnictwie Białowieża”. Miejsce realizacji inwestycji przedstawia załącznik nr 4. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą materiału w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi leśnej „Narewkowska” w leśnictwie Teremiski i Nowe w Nadleśnictwie Białowieża” w zakresie: Odcinek od km 0+731,12 do 3+582,78 i od km 3+606,00 do 7+938,00 (Nadleśnictwo Białowieża) a) Wykonanie skropienia podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego emulsją asfaltową w ilości 1kg/m2, na powierzchni ok. 45 106,00m2 b) Wykonanie warstwy wiążącej gr. 6 cm z mieszanki mineralno-emulsyjnej GE-Mme2 o uziarnieniu frakcji 0/16 mm, na powierzchni ok. 45 106,00m2 c) Wykonanie powierzchniowego utrwalenia poprzez skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 1,4-1,6 kg/m2 i zaklinowanie grysem kamiennym frakcji 5/11 mm w ilości 13-15 kg/m2, na powierzchni ok. 45 106,00m2 d) Wykonanie powierzchniowego utrwalenia poprzez skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 1,0-1,2 kg/m2 i zaklinowanie grysem kamiennym frakcji 2/5 mm w ilości 10-11 kg/m2, na powierzchni ok. 45 106,00m2 Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia będą świadczone w oparciu o podwykonawstwo. 3. Szczegółowy opis zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, w skład której wchodzi: 1) Załącznik nr 1a – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 2) Załącznik nr 1b – Dokumentacja projektowa 3) Załącznik nr 1c –Przedmiar robót Projekt budowlany, 4. Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w specyfikacji technicznej towarzyszą wyrazy "lub równoważny", co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie materiałów nie gorszych niż opisywanych w specyfikacji technicznej, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować materiały równoważne opisywanym w specyfikacji technicznej obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego spełniają wymagania określone przez autora niniejszego opracowania. 5. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): Główny kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 6. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę („Obowiązek zatrudnienia”): 1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst. jedn. z 16.05.2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: pracowników wykonujących prace ogólnobudowlane. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie brygady wykonującej prace Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Forma zatrudnienia nowych osób nie może ulec zmianie. 2) Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu (pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności) następujące dokumenty: a) Jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia jest Wykonawca – oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: - dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, - datę złożenia oświadczenia, - wskazanie, że czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób i rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. b) Jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia jest podwykonawca – oświadczenie tego podwykonawcy o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: -dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, - datę złożenia oświadczenia, - wskazanie, że czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób i rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu podwykonawcy. c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; d) dokument potwierdzający zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń lub opłacenie przez pracodawcę ubezpieczeń pracownika, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 3) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej przewidzianej w §16 wzoru umowy (załącznik nr 9 do SIWZ). Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności. 4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 7. Dodatkowe informacje Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), obowiązującymi Normami, i specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z rzeczywistym przedmiotem zamówienia oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość oferty lub realizację dostaw. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonania przedmiotu zamówienia. 3) Wykonawca winien zapoznać się ze specyfikacją techniczną warunków realizacji przedmiotu zamówienia oraz zawrzeć w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (w tym m.in. koszty organizacji i zabezpieczenia terenu robót budowlanych, koszty zakupu i transportu materiałów budowlanych na teren realizacji robót oraz dostarczenia i eksploatacji maszyn i urządzeń, koszty wynagrodzeń pracowników, inne nie wymienione, a niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia), zgodnie z SIWZ i jej załącznikami, w szczególności dokumentacją projektową i techniczną oraz przepisami prawa obowiązującymi dla przedmiotu zamówienia. 4) W celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty i zawarcia umowy, zaleca się aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną miejsca realizacji zamówienia i jego otoczenia. 5) Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją przetargową (SIWZ wraz z załącznikami) i wszelkie wątpliwości wyjaśnić na etapie trwania postępowania przetargowego i przygotowywania oferty. 6) Przedmiary robót należy odczytywać w powiązaniu z projektami wykonawczymi, w tym Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 7) Pozostałe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy wg załącznika nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.). 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BOŚ BANK oddział we Wrocławiu 49 1540 1030 2001 7702 4918 0001 z dopiskiem: „wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu nr TZ.270.15.2019”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie uznane na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do terminu składania ofert. tj. do dnia 28.08.2019 r., do godz. 11:00. 5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (sekretariat). Wadium musi zabezpieczać ofertę, przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia c) kwotę gwarancji/poręczenia, d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. 7. Wadium zostanie zwrócone wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania (z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a PZP), z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 8. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z ust. 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 5 PZP, zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia (art. 148 ust. 4 PZP).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach