Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych związanych z : „Przebudową drogi powiatowej nr 2217C Godziszewy – Dylewo od km 0+000 do km 2+917”

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 87500 Rypin, ul. Strażacka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 2803404 (05) , fax. 542 803 405
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Strażacka 1
  87500 Rypin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 2803404 (05), fax. 542 803 405
  REGON: 91087020200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych związanych z : „Przebudową drogi powiatowej nr 2217C Godziszewy – Dylewo od km 0+000 do km 2+917”
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót: Jezdnia: dwupasowa, dwukierunkowa - Klasa techniczna: Z - Kategoria ruchu: KR3, - Prędkość projektowa: Vp= 40 km/h, - Szerokość jezdni: 6,0 m, - Szerokość poboczy (umocnionych): 1,0 m – 5276 m2 - Pochylenie poprzeczne jezdni (na odcinku prostym): 2% (daszkowe), - Pochylenie poprzeczne pobocza: 8%. - Długość przebudowywanego odcinka drogi – 2,917 km; - Mechaniczne ścięcie drzew wraz z wydobyciem karpiny - obwód od 61cm do 200cm- szt.41 - Rozebranie nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie z załadunkiem i transportem na składowisko Wykonawcy – 15901 m2 - Rozebranie podbudowy z tłucznia o o gr. 20 cm z załadunkiem i transportem na składowisko Wykonawcy - 15 901 m2 Konstrukcja nawierzchni jezdni KR-3  Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S gr. 5 cm – 17673 m2  Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 6 cm – 18203 m2  Ułożenie geosiatki z włókien szklanych – 18733 m2  Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P gr. 7 cm – 18733 m2  Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr.20cm – nawierzchnia jezdni – 19970 m2  Warstwa odsączająca o gr. 15 cm - nawierzchnia jezdni - 21738 m2  Wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wraz z pielęgnacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm – 21738 m2 - Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej - nawierzchnia chodników szer. 2,0 m – 130 m2 - Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej - nawierzchnia zjazdów – 151 m2 - Oznakowanie pionowe – 40 szt. - Oznakowanie poziome -linie segregacyjne i krawędziowe - 1650 m2 - Ustawienie oznakowania aktywnego przejść dla pieszych zasilanego energią słoneczną i wiatrową – kpl. 1 - Budowa słupa oświetleniowego hybrydowego z oprawą LED o mocy 21W, wysięgnikiem (długość wg PW), konstrukcjami, panelami fotowoltaicznymi, turbiną wiatrową, sterownikiem, akumulatorami, fundamentem – kompletnego o parametrach zgodnych z PW – kpl. 1 - Bariery ochronne stalowe – 32 mb
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach