Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych w obiekcie MOPS Filia Łódź-Bałuty tj.w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi ul Rojna 18 a

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Łódź-Bałuty ogłasza przetarg

 • Adres: 91-016 Łódź, ul. Stanisława Tybury 16
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-42 640 70 07 , fax. 0-42 640 70 07
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Łódź-Bałuty
  ul. Stanisława Tybury 16 16
  91-016 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 0-42 640 70 07, fax. 0-42 640 70 07
  REGON: 00434557500041
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w obiekcie MOPS Filia Łódź-Bałuty tj.w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi ul Rojna 18 a
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych:Cyklinowanie parkietu wraz z oczyszczeniem listew przypodłogowych, 4-krotne lakierowanie parkietu i listew przypodłogowych lakierami ekologicznymi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uml.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach