Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” mających na celu termomodernizację i wymianę wyrzutni wentylacji grawitacyjnej w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

Wojewódzki Szpital Zespolony ogłasza przetarg

 • Adres: 62504 Konin, ul. Szpitalna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632 404 133 , fax. 632 404 134
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony
  ul. Szpitalna 45
  62504 Konin, woj. wielkopolskie
  tel. 632 404 133, fax. 632 404 134
  REGON: 31159100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” mających na celu termomodernizację i wymianę wyrzutni wentylacji grawitacyjnej w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej w formule „zaprojektuj i wybuduj” mające na celu: Pakiet 1 – Termomodernizację budynków B i F przy ul. Szpitalnej 45. Pakiet 2 – Wymianę wyrzutni wentylacji grawitacyjnej na budynku łóżkowym ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1. a) wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń w tym zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, jeśli będzie wymagane, według ustawy Prawo Budowlane, obowiązujących przepisów oraz Programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik nr 2.1 i 2.2 do SIWZ, b) wykonanie robót budowlano – montażowo – instalacyjnych zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową. Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji przedmiotu umowy obejmującej prace projektowe i budowlane określa Program funkcjonalno-użytkowy (zwany w dalszej części umowy „Pfu”) - załącznik nr 2.1 i 2.2 do SIWZ WSZ-EP-22/2017. Wszelkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapewni we własnym zakresie, a prace te wykona z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykorzystane materiały muszą posiadać wszelkie atesty i certyfikaty wymagane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym warunki i terminy ich wykonywania w czynnym obiekcie. Zamawiający umożliwi Wykonawcy wykonywanie robót również w dni ustawowo wolne od pracy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu prac na czas robót budowlanych i będzie ponosił z tego tytułu pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób wykonujących w/w prace oraz innych osób upoważnionych do przebywania na terenie prowadzonych prac. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie wszystkich robót tymczasowych, organizacyjnych, zabezpieczających, których wykonanie będzie konieczne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Brak zatrudnienia powyższych osób na umowę o pracę skutkować będzie nałożeniem sankcji zgodnie z treścią zawartą we wzorze umowy – załącznik nr 5 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie funkcjonalno-użytkowym (Pfu) – załącznik numer 2.1 i 2.2 do SIWZ WSZ-EP-22/2017.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach