Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych obejmujących remont budynku biurowego, montaż instalacji wentylacji mechanicznej, montaż instalacji klimatyzacji, montaż platformy dla osób niepełnosprawnych z poszerzeniem drzwi wejściowych w budynku biurowym przy ul. E. Plater 15 w Lubsku na działce nr 523, obręb 3

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubsko ogłasza przetarg

 • Adres: 68-300 Lubsko, ul. Emili Plater 15
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3720400 w. 34 , fax. 068 3720477
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubsko
  ul. Emili Plater 15 15
  68-300 Lubsko, woj. lubuskie
  tel. 068 3720400 w. 34, fax. 068 3720477
  REGON: 97004016100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lubsko.zielonagora.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Organizacyjna Nieposiadająca Osobowości Prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych obejmujących remont budynku biurowego, montaż instalacji wentylacji mechanicznej, montaż instalacji klimatyzacji, montaż platformy dla osób niepełnosprawnych z poszerzeniem drzwi wejściowych w budynku biurowym przy ul. E. Plater 15 w Lubsku na działce nr 523, obręb 3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót: * konstrukcyjno-budowlane: - roboty remontowo-budowlane pełno-branżowe, w istniejącym budynku biurowym, - wymiana przyłącza wodociągowego do budynku, - wymiana instalacji kanalizacyjnej do pierwszej studzienki, - wymiana kabla energetycznego (WLZ), - wymiana istniejącej instalacji antywłamaniowej (kamery zewnętrzne), - montaż platformy jezdnej po poręczy (na słupkach) przy wejściu głównym do budynku; *budowa systemów i instalacji niskoprądowych: - System Sygnalizacji Pożarowej SSP, - System Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN, - System Kontroli Dostępu KD, - System Telewizji Dozorowej, - Sieć Strukturalna, - System Przywoławczy, - System Nagłośnienia, - System Interkomu Kasowego, - System Domofonowy, - System TV-SAT; *budowa instalacji elektrycznych: - trasy kablowe z ułożeniem przewodów w trasach kablowych, - montaż rozdzielnic, - instalacje wyłącznika p.poż, - montaż kanałów podłogowych wraz z puszkami podłogowymi, - instalacje oświetleniowa, - instalacje gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, - instalacje zasilająca urządzenia wskazane w projekcie wykonawczym, - instalacje wyrównawcza, - instalacje odgromowa i uziemiającą; *wykonania instalacji technologicznych w obiekcie: - instalacja klimatyzacji i wentylacji hybrydowej, - instalacja c.o., - instalacja wod-kan., - przyłącze wodociągowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452627008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium przez cały okres związania ofertą określony w dziale 10 SIWZ o wartości: 50 000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r., nr 42, poz. 275, ze zm.). 4. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO BP Lubsko 63 1020 5460 0000 5002 0042 2105 z dopiskiem, jakiego postępowania dotyczy oraz której części zamówienia. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem zaleca się dołączyć do oferty. 5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy załączyć w formie oryginału do oferty. 6. Z treści gwarancji, poręczenia (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, wyłącznie w chwili uznania tego rachunku bankowego przed terminem składania ofert tj. najpóźniej do dnia 29.07.2011 r., do godz. 9,00 gdyż dopiero uznanie tego rachunku bankowego kwotą wadium (wpływ środków pieniężnych z tytułu wadium na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego) powoduje, że Zamawiający będzie w posiadaniu wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.lubsko.zielonagora.lasy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach