Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn: Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a.

Gmina Wałbrzych ogłasza przetarg

 • Adres: 58-300 Wałbrzych, Pl. Magistracki 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 6655153, 6655154 , fax. 074 6655155
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wałbrzych
  Pl. Magistracki 1 1
  58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 074 6655153, 6655154, fax. 074 6655155
  REGON: 00057959500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.walbrzych.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn: Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót budowlanych do wykonania obejmuje: -termomodernizację budynku OSiR, -wykonanie prac remontowych w niektórych pomieszczeniach w budynku OSiR-u, -remont przyłącza wodociągowego do budynku OSiR, -zagospodarowanie terenu wokół budynku, -wymiana instalacji w budynku, -częściowa wymiana stolarki drzwiowej. Szczegółowy opis robót budowlanych według dokumentacji projektowej opracowanej przez: P.H.U. Taros - Pracownia Projektowa ul. Długie Ogrody 4, 80-765 Gdańsk. Wszystkie obowiązki Wykonawcy zawarte są w załączonym projekcie umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454430004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty na zadanie zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości: 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych) najpóźniej do 29.09.2014r. do godz. 10.00 Wadium należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego: Bank Handlowy w Warszawie S.A. na rach. 92 1030 1289 0000 0000 9000 0152 przelewem z zaznaczeniem: wadium przetargowe: Wykonanie robót budowlanych na Zadaniu inwestycyjnym pn. Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn: Termomodernizacja budynku Osir przy ul. Wysockiego 11a.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.walbrzych.pl/zzp/termoosir.zip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach