Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych dla zadania: Kompleksowa Przebudowa Budynku Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto - zadanie III - przebudowa budynku frontowego

Urząd Skarbowy Kraków - Stare Miasto ogłasza przetarg

 • Adres: 31-001 Kraków, ul. Grodzka 65
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 2938100 , fax. 012 2938266
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Skarbowy Kraków - Stare Miasto
  ul. Grodzka 65 65
  31-001 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 2938100, fax. 012 2938266
  REGON: 35000422310000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.usstaremiasto.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych dla zadania: Kompleksowa Przebudowa Budynku Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto - zadanie III - przebudowa budynku frontowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania: Kompleksowa Przebudowa Budynku Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto - zadanie III - przebudowa budynku frontowego. Szczegółowy zakres zadania inwestycyjnego został opisany w dokumentacji projektowej wykonanej przez Pas Projekt Archi Studio Sławomir Golenko, ul. Plantowa 5, 05-830 Nadarzyn, która obejmuje: projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz przedmiar robót i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Zamówienie obejmuje także prace związane z usunięciem i odtworzeniem winobluszczu porastającego elewację budynku oraz dobudowę łącznika łączącego budynek frontowy z budynkiem oficyny. Roboty budowlane będą prowadzone na czynnym obiekcie. Wykonawca realizujący zamówienie winien uwzględnić bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu w trakcie realizacji robót budowlanych w tym w szczególności klientów Urzędu. Budynek którego dotyczy zamówienie położony jest w ścisłym centrum administracyjnym i historycznym miasta Krakowa. Obiekt ten jest trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, składającym się z trzech segmentów, narożnym budynkiem położonym u zbiegu ulic: Grodzkiej 65 i Podzamcze 2. Podzielony jest na budynek FRONTOWY oparty na rzucie litery L, składający się z części od ul. Grodzkiej i części od ul. Podzamcze oraz budynek OFICYNY położony przy ul. Podzamcze 2 (bezpośrednio po remoncie). Budynek położony jest w zabudowie zwartej. Przedmiotowy obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod Nr A-429. Znajduje się na terenie parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto, utworzonego Uchwałą nr CXV 1547 10 Rady Miasta Krakowa z dnia 03.11.2010 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2010 r. nr 647 poz. 5336). Budynek FRONTOWY posiada dach dwuspadowy oraz strych nieużytkowy. Na budynku FRONTOWYM dotychczas zostały wykonane roboty budowlane związane z: wzmocnieniem posadowienia fundamentów od strony ul. Grodzkiej w prawym narożniku budynku, wykonaniem izolacji pionowej i poziomej fundamentów od strony ul. Grodzkiej, Podzamcze i od dziedzińca, wymianą warstw podposadzkowych w pomieszczeniach na parterze. W budynku FRONTOWYM zlokalizowane są: centrala p. poż. antywłamaniowa i dozorowa, które zostaną odłączone, a systemy docelowo podłączone do nowo zainstalowanych central znajdujących się w wyremontowanej części oficyny z przeznaczeniem dla całego obiektu po modernizacji i dobudowie. Budynek OFICYNY został zmodernizowany i oddany do użytkowania w 2012 r. Jest on wyłączony z niniejszego zamówienia z wyjątkiem następujących robót, które Wykonawca winien będzie wykonać: elewację ściany zewnętrznej, likwidację tymczasowego wejścia do Urzędu, odtworzenie gzymsu, wykonanie instalacji doprowadzenie zasilania energetycznego i montaż żaluzji ppoż. Niniejsze zamówienie Wykonawca winien wykonać w trzech etapach: Etap I - obejmuje roboty budowlane polegające na: modernizacji więźby dachowej z wymianą pokrycia dachowego - zakres prac objęty jest dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i winien być zrealizowany dodatkowo zgodnie z wytycznymi określonymi w umowie o dotację ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa z dnia 29 kwietnia 2013 roku, nr WD-1 I.11 33 2013, wykonaniu robót budowlanych na parterze budynku frontowego od ul. Grodzkiej 65, budowę łącznika. Etap II - wykonanie pozostałych robót budowlanych objętych zamówieniem, Etap III - okres gwarancji i rękojmi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452627008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 17 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wadium w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100 gr.). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy: NBP O Kraków 09 1010 1270 0004 5913 9120 1000 z dopiskiem: Wadium - nr sprawy: OL-1-251-4-13 Roboty budowlane - Kompleksowa Przebudowa Budynku Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto - zadanie III - przebudowa budynku frontowego; Wniesienie wadium uznaje się za ważne, jeżeli wpłynie na rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Jako termin wniesienia wadium w formie pieniądza przelewem zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniądz, dokument wadium należy dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie. Wadium wniesione w innej formie nie pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 pzp. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zgodnie z art. 46 ust. 4a pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zgodnie z art. 46 ust. 5 pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, winna ona być nieodwołalna i płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Ponadto, gwarancja powinna zawierać następujące elementy: nazwę zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej) oraz wskazanie ich siedzib; kwotę gwarancji; termin ważności gwarancji; w przypadkach określonych w art. 46 ust 4a i art. 46 ust. 5 pzp. zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach