Przetargi.pl
wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt remontu budynku dworu, kuchni dworskiej i stróżówki wraz z infrastruktura techniczną, należących do zespołu dworsko-folwarcznego w Łopusznej oraz remontu pozostałych obiektów na terenie zespołu w zakresie remontu więźb, pokryć dachowych, instalacji odgromowych i projektu instalacji niskoprądowych” w ramach projektu pod nazwą „„Rewitalizacja zespołu dworskiego w Łopusznej (XVIII - XIX w.) - prace konserwatorskie i roboty budowlane”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków

Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 34-500 Zakopane, ul. Krupówki
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 182 015 205 , fax. 182 063 872
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego
  ul. Krupówki 10
  34-500 Zakopane, woj. małopolskie
  tel. 182 015 205, fax. 182 063 872
  REGON: 27838500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.muzeumtatrzanskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury Województwa Malopolskigo

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt remontu budynku dworu, kuchni dworskiej i stróżówki wraz z infrastruktura techniczną, należących do zespołu dworsko-folwarcznego w Łopusznej oraz remontu pozostałych obiektów na terenie zespołu w zakresie remontu więźb, pokryć dachowych, instalacji odgromowych i projektu instalacji niskoprądowych” w ramach projektu pod nazwą „„Rewitalizacja zespołu dworskiego w Łopusznej (XVIII - XIX w.) - prace konserwatorskie i roboty budowlane”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-remontowych i konserwatorskich obiektów należących do budynku wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-313 z 20.10.1981 [A-916/M], w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt remontu budynku dworu, kuchni dworskiej i stróżówki wraz z infrastruktura techniczną, należących do zespołu dworsko-folwarcznego w Łopusznej oraz remontu pozostałych obiektów na terenie zespołu w zakresie remontu więźb, pokryć dachowych, instalacji odgromowych i projektu instalacji niskoprądowych” w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja zespołu dworskiego w Łopusznej (XVIII - XIX w.) - prace konserwatorskie i roboty budowlane”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków. Adres inwestycji dla zadania: ul. Gorczańska 2, 34-432 Łopuszna (obiekty wpisane do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Małopolskiego pod numerem rejestru A-313 z 20.10.1981 [A-916/M]. W zakres zamówienia wchodzą w szczególności: 1) remont i konserwacja dachów oraz więźby dachowej wraz z rynnami zgodnie z projektem dla następujących obiektów: 1. STRÓŻÓWKA – obiekt nr 2 – w dokumentacji projektowej, 2. SPICHLERZ – obiekt nr 3 – w dokumentacji projektowej, 3. DUŻA PIWNICA – obiekt nr 7 – w dokumentacji projektowej, 4. MAŁA PIWNICA – obiekt nr 8 – w dokumentacji projektowej, 2) remont i wykonanie instalacji odgromienia w obiektach określonych w pkt III1.1); 3) Uporządkowanie terenu po wykonanych pracach 4) wykonanie dokumentacji powykonawczej; 5) wykonanie innych czynności wynikających z SIWZ i załączników do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4 Ogłoszenia, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4 Ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający wymaga, aby w sytuacji, gdy oferta wykonawcy, który wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt III.4 Ogłoszenia, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, lub odpowiadające im dokumenty określone w pkt 1-2 powyżej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach