Przetargi.pl
Wykonanie remontu pomieszczenia oraz wymiany drzwi wraz z robotami towarzyszącymi w budynku R-1 na terenie ZUOP w Otwock-Świerk

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwo Państwowe ogłasza przetarg

 • Adres: 05-400 Otwock, ul. Andrzeja Sołtana
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 180 092 , fax. 227 180 257
 • Data zamieszczenia: 2019-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwo Państwowe
  ul. Andrzeja Sołtana 7
  05-400 Otwock, woj. mazowieckie
  tel. 227 180 092, fax. 227 180 257
  REGON: 17471611000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuop.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: przedsiębiorstwo państwowe użyteczności publicznej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu pomieszczenia oraz wymiany drzwi wraz z robotami towarzyszącymi w budynku R-1 na terenie ZUOP w Otwock-Świerk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczenia nr 04 (węzeł cieplny) oraz wymiana drzwi wraz z robotami towarzyszącymi na I piętrze (pokoje o numerach: 201, 201a, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 212, 214, 216, 217 oraz II piętrze (pokoje o numerach: 301, 315) w budynku R-1 na terenie ZUOP w Otwock-Świerk
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 4 000 zł (słownie złotych: cztery tysiace). 2. Oferta zostanie odrzucona jeżeli przed upływem terminu składania ofert nie zostanie wniesione wadium lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110, z późn. zm.). Poręczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinno być solidarne. Zamawiający nie dopuszcza poręczenia subsydiarnego. 4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 3 lit. b)-e) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: a. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:  odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,  nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. b. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe, 05 - 400 Otwock – Świerk, ul. Andrzeja Sołtana 7; PKO BP S.A. XII O/warszawa nr 05 1020 1127 0000 1102 0007 4070, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu znak: Przetarg 5/remonty w budynku R 1 /2019. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt 3 lit. b)-e) Wykonawca składa wraz z ofertą. 8. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 3 lit. b)-e), jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - oznaczenie sprawy: Przetarg 5/remonty w budynku R 1 /2019 9. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 11. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 5, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 12. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach