Przetargi.pl
Wykonanie remontu lokali mieszkalnych w Łodzi (socjalnych, tymczasowego i zamiennych), w podziale na jedenaście (11) części

Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Górna ogłasza przetarg

 • Adres: 93-129 Łódź, ul. Lubelska 9/11
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 684 52 19 , fax. 42 684 52 19
 • Data zamieszczenia: 2015-08-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Górna
  ul. Lubelska 9/11 9/11
  93-129 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 684 52 19, fax. 42 684 52 19
  REGON: 10161063100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorna.azk.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu lokali mieszkalnych w Łodzi (socjalnych, tymczasowego i zamiennych), w podziale na jedenaście (11) części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie remontu lokali mieszkalnych w Łodzi (socjalnych, tymczasowego i zamiennych), w podziale na jedenaście (11) części: Część I - ul. Lecznicza 2 m. 5 (socjalny), Część II - ul. Przybyszewskiego 61 m. 34/35 (socjalny), Część III - ul. Rudzka 77 m. 10 (socjalny), Część IV - ul. Rudzka 77 m. 9 (tymczasowy), Część V - ul. Chłędowskiego 1 m. 60 (zamienny), Część VI - ul. Cieszkowskiego 22/24 m. 21 (zamienny), Część VII - ul. Cieszyńska 1 m. 10 (zamienny), Część VIII - ul. Felińskiego 8 m. 30 (zamienny), Część IX - ul. Rzgowska 49 m. 6 (zamienny), Część X - ul. Sosnowa 14 m. 22 (zamienny), Część XI - ul. Zarzewska 25 m. 31/32 (zamienny), polegających na wykonaniu prac budowlanych, wymianie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wymianie urządzeń gazowych z próbą na ciśnienie, nadto wymianie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem i innymi robotami wykończeniowymi. Szczegółowy wykaz prac do zrealizowania oraz zestawienie materiałów określone zostało w kosztorysach nakładczych oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR). 2. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych: 2.1. Część I postępowania: Remont lokalu mieszkalnego (socjalnego) położonego w Łodzi, przy: ul. Leczniczej 2 m. 5 - zakres prac wynika z zał. do SIWZ w postaci Specyfikacji Technicznej - zał. nr 8 i kosztorysu nakładczego - zał. nr 9. 2.2. Część II postępowania: Remont lokalu mieszkalnego (socjalnego) położonego w Łodzi, przy: ul. Przybyszewskiego 61 m. 34/35 - zakres prac wynika z zał. do SIWZ w postaci Specyfikacji Technicznej - zał. nr 8 i kosztorysu nakładczego - zał. nr 10. 2.3. Część III postępowania: Remont lokalu mieszkalnego (socjalnego) położonego w Łodzi, przy: ul. Rudzkiej 77 m. 10 - zakres prac wynika z zał. do SIWZ w postaci Specyfikacji Technicznej - zał. nr 8 i kosztorysu nakładczego - zał. nr 11. 2.4. Część IV postępowania: Remont lokalu mieszkalnego (tymczasowego) położonego w Łodzi, przy: ul. Rudzkiej 77 m. 9 - zakres prac wynika z zał. do SIWZ w postaci Specyfikacji Technicznej - zał. nr 8 i kosztorysu nakładczego - zał. nr 12. 2.5. Część V postępowania: Remont lokalu mieszkalnego (zamiennego) położonego w Łodzi, przy: ul. Chłędowskiego 1 m. 60 - zakres prac wynika z zał. do SIWZ w postaci Specyfikacji Technicznej - zał. nr 8 i kosztorysu nakładczego - zał. nr 13. 2.6. Część VI postępowania: Remont lokalu mieszkalnego (zamiennego) położonego w Łodzi, przy: ul. Cieszkowskiego 22/24 m. 21 - zakres prac wynika z zał. do SIWZ w postaci Specyfikacji Technicznej - zał. nr 8 i kosztorysu nakładczego - zał. nr 14. 2.7. Część VII postępowania: Remont lokalu mieszkalnego (zamiennego) położonego w Łodzi, przy: ul. Cieszyńskiej 1 m. 10 - zakres prac wynika z zał. do SIWZ w postaci Specyfikacji Technicznej - zał. nr 8 i kosztorysu nakładczego - zał. nr 15. 2.8. Część VIII postępowania: Remont lokalu mieszkalnego (zamiennego) położonego w Łodzi, przy: ul. Felińskiego 8 m. 30 - zakres prac wynika z zał. do SIWZ w postaci Specyfikacji Technicznej - zał. nr 8 i kosztorysu nakładczego - zał. nr 16. 2.9. Część IX postępowania: Remont lokalu mieszkalnego (zamiennego) położonego w Łodzi, przy: ul. Rzgowskiej 49 m. 6 - zakres prac wynika z zał. do SIWZ w postaci Specyfikacji Technicznej - zał. nr 8 i kosztorysu nakładczego - zał. nr 17. 2.10. Część X postępowania: Remont lokalu mieszkalnego (zamiennego) położonego w Łodzi, przy: ul. Sosnowej 14 m. 22 - zakres prac wynika z zał. do SIWZ w postaci Specyfikacji Technicznej - zał. nr 8 i kosztorysu nakładczego - zał. nr 18. 2.11. Część XI postępowania: Remont lokalu mieszkalnego (zamiennego) położonego w Łodzi, przy: ul. Zarzewskiej 25 m. 31/32 - zakres prac wynika z zał. do SIWZ w postaci Specyfikacji Technicznej - zał. nr 8 i kosztorysu nakładczego - zał. nr 19. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty przez jednego Wykonawcę na maksymalnie trzy dowolnie wybrane przez Wykonawcę części postępowania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gorna.azk.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach