Przetargi.pl
Wykonanie remontu dwunastu komunalnych lokali mieszkalnych w Szczecinie w podziale na sześć części

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4886333, 91 4886301 , fax. 91 4893831, 91 4893832
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
  ul. Mariacka 25 25
  70-546 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4886333, 91 4886301, fax. 91 4893831, 91 4893832
  REGON: 32124347000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http:/WWW.ZBiLK.szczecin.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu dwunastu komunalnych lokali mieszkalnych w Szczecinie w podziale na sześć części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontu dwunastu komunalnych lokali mieszkalnych w Szczecinie w podziale na sześć części. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dwunastu komunalnych lokali mieszkalnych w Szczecinie przy ul. Lipowa 13/3, Lipowa 14/2a, Światowida 36/15, Sławomira 17/20, Długosza 21/13, Łucznicza 1/10, Jana Kazimierza 20/15, Jana Kazimierza 20/33, Mazurska 19/18, Kr. Jadwigi 15/24, Słowackiego 6/20, Zakopiańska 6/35. 2. Zakres remontu poszczególnych lokali mieszkalnych: CZĘŚĆ I ul. Lipowa 13/3 (powierzchnia użytkowa lokalu - 38,86 m2) remont w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, ul. Lipowa 14/2a (powierzchnia użytkowa lokalu - 36,94 m2) remont w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, CZĘŚĆ II ul. Światowida 36/15 (powierzchnia użytkowa lokalu - 47,37 m2) remont w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, ul. Sławomira 17/20 (powierzchnia użytkowa lokalu - 35,03 m2) remont w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, CZĘŚĆ III ul. Długosza 21/13 (powierzchnia użytkowa lokalu - 45,28 m2) remont w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, ul. Łucznicza 1/10 (powierzchnia użytkowa lokalu - 41,41 m2) remont w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, CZĘŚĆ IV ul. Jana Kazimierza 20/15 (powierzchnia użytkowa lokalu - 15,34 m2) remont w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, ul. Jana Kazimierza 20/33 (powierzchnia użytkowa lokalu - 15,01 m2) remont w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, CZĘŚĆ V ul. Mazurska 19/18 (powierzchnia użytkowa lokalu - 36,97 m2) w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, ul. Kr. Jadwigi 15/24 (powierzchnia użytkowa lokalu - 26,90 m2) w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, CZĘŚĆ VI ul. Słowackiego 6/20 (powierzchnia użytkowa lokalu - 40,56 m2) w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. ul. Zakopiańska 6/35 (powierzchnia użytkowa lokalu - 43,96 m2) w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Wykonawca może złożyć ofertę wyłącznie na jedną część zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452113411
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 65 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości: 1) dla Części I zamówienia - (ul. Lipowa 13/3, ul. Lipowa 14/2a) - 690,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt złotych), 2) dla Części II zamówienia - (ul. Światowida 36/15, ul. Sławomira 17/20) - 720,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia złotych), 3) dla Części III zamówienia - (ul. Długosza 21/13, ul. Łucznicza 1/10) - 948,00 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści osiem złotych), 4) dla Części IV zamówienia - (ul. Jana Kazimierza 20/15, ul. Jana Kazimierza 20/33) - 300,00 zł (słownie: trzysta złotych), 5) dla Części V zamówienia - (ul. Mazurska 19/18, ul. Kr. Jadwigi 15/24) - 798,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych), 6) dla Części VI zamówienia - (ul. Słowackiego 6/20, ul. Zakopiańska 6/35) - 718,00 zł (słownie: siedemset osiemnaście złotych), w terminie do dnia 03.10.2014 r. do godz. 10.00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu - przelewem na konto ZBiLK w ING Bank Śląski O/Szczecin nr 73 1050 0099 6803 0000 0000 0001 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 należy zdeponować w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25, w pokój nr 10 przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zbilk.szczecin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach