Przetargi.pl
wykonanie remontu dwóch pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Poznania

Miasto Poznań ogłasza przetarg

 • Adres: 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki 17
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8785210 , fax. 61 878 50 85
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań
  Plac Kolegiacki 17 17
  61-841 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8785210, fax. 61 878 50 85
  REGON: 63125782200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie remontu dwóch pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Poznania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontów w pomieszczeniach zlokalizowanych w budynku Urzędu Miasta Poznania Pl. Kolegiacki 17: -pomieszczenia nr 58 wraz z przystosowaniem na potrzeby pomieszczenia socjalnego; -pomieszczenia Rodzica z Dzieckiem zlokalizowanego w toaletach przy salach sesyjnych Zakres prac remontowych w pomieszczeniu nr 58 obejmuje: - wykonanie instalacji wodnokanalizacyjnej, - wykonanie instalacji elektrycznej, - wykonanie prac malarskich wraz z robotami towarzyszącymi, - wymianę wykładziny. Zakres prac remontowych w pomieszczeniu Rodzica z Dzieckiem obejmuje: - demontaż naświetla i jego zabudowę, - malowanie ścian z robotami towarzyszącymi, - montaż umywalki, - montaż grzejnika c.o., - wykonanie wentylacji. Wykonawca na wykonane roboty jest zobowiązany udzielić 36 miesięcznej gwarancji. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z przedmiarami robót i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Obioru Robót w tym zakresie. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy czynnym obiekcie Urzędu Miasta Poznania. Roboty powodujące wytworzenie nadmiernego hałasu oraz zagrażające zdrowiu użytkowników należy prowadzić poza godzinami pracy Urzędu Miasta Poznania, tj. w poniedziałki po godz.17.00, we wtorek, środę, czwartek i piątek po godz. 15.30 oraz w dni wolne, w ścisłym uzgodnieniu z inspektorami nadzoru. Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników i klientów oraz osób przebywających na terenie Urzędu Miasta Poznania. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia i uzgodnienia harmonogramu robót z inspektorami nadzoru. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: -przedłożenia harmonogramu organizacji robót w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy, -odgrodzenia strefy roboczej przed dostępem osób trzecich oraz właściwe jej oznakowanie, -odizolowania czynnej strefy roboczej od pomieszczeń, w których przebywają użytkownicy budynku oraz klienci, w taki sposób by nie przedostawał się tam kurz i pył z budowy, -przestrzegania przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót, -doprowadzenia do staniu pierwotnego terenu budowy po zakończeniu robót, -do codziennego sprzątnięcia wszystkich pomieszczeń i korytarzy zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót, -zapewnienia właściwego gospodarowania odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, minimalizowania ich ilości, gromadzenia ich w sposób selektywny w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przedostanie się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnienia ich sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania. Jeżeli w trakcie prowadzonych robót powstaną odpady niebezpieczne, to Wykonawca oddzieli je od odpadów obojętnych i przekaże je do firm specjalistycznych zajmujących się ich unieszkodliwieniem. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Obioru Robót stanowią załącznik nr 10 do SIWZ. Przedmiary robót stanowią załącznik nr 11 do SIWZ. Występujące w dokumentacji nazwy własne producentów lub wyrobów zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Miejsce wykonania zamówienia: Budynek Urzędu Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17. Decyzja 869/2014 z dnia 19.09.2014 wydana przez Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Aspekt społeczny
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach