Przetargi.pl
Wykonanie remontów chodników przy drogach gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Łask

Gmina Łask ogłasza przetarg

 • Adres: 98-100 Łask, ul. Warszawska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 436 768 300 , fax. 436 768 388
 • Data zamieszczenia: 2020-11-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łask
  ul. Warszawska 14
  98-100 Łask, woj. łódzkie
  tel. 436 768 300, fax. 436 768 388
  REGON: 73093451300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lask.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontów chodników przy drogach gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Łask
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów chodników przy drogach gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Łask polegającego na wymianie istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę betonową koloru szarego gr. 8 cm, wymianie krawężników betonowych i obrzeży chodnikowych. 2. W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się wykonanie następujących robót/czynności: 2.1. rozbiórka krawężnika betonowego 15X30x100 z odwozem do depozytu /5 km/ - 505 mb; 2.2. rozbiórka obrzeża betonowego 8X20x100 z odwozem do depozytu /5 km/ - 640 mb; 2.3. rozbiórka płyt betonowych 50x50 z odwozem do depozytu /5 km/ - 1 175 m2; 2.4. ułożenie nawierzchni z kostki wibroprasowanej betonowej gr. 8cm kolor szary wraz z korytowaniem 10 cm i podbudową z chudego betonu gr. 10 cm – 1 175 m2; 2.5. ułożenie krawężnika wibroprasowanego 15x30x100 na ławie betonowej z oporem – 505 mb; 2.6. ułożenie obrzeża wibroprasowanego 8x20x100 na ławie betonowej z oporem – 640 mb. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają rysunki oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki nr 6 i 7 do SIWZ. Przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy do wyliczenia ceny ofertowej – załącznik nr 8 do SIWZ. 4. Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 6 i 7 do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącą załącznik nr 6 i 7 do SIWZ. 5. Wszystkie wbudowane materiały i wyroby muszą posiadać niezbędne dopuszczenia wymagane Prawem Budowlanym. 6. Wymagania dla Wykonawcy dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę: 6.1 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji umowy, o ile nie będą one wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej: 6.1.1. rozbiórka krawężnika betonowego; 6.1.2. rozbiórka obrzeża betonowego; 6.1.3. rozbiórka płyt betonowych; 6.1.4. ułożenie nawierzchni z kostki wibroprasowanej betonowej; 6.1.5. ułożenie krawężnika wibroprasowanego; 6.1.6. ułożenie obrzeża wibroprasowanego. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 6.2 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w podpunkcie 6.1. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 6.1.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; 6.1.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; 6.1.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 6.3 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w podpunkcie 6.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia: 6.1.1. wykaz osób, które realizują zamówienie wraz z oświadczeniem wykonawcy lub podwykonawcy, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby oraz imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 6.1.2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 6.4 Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w podpunkcie 6.1. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w podpunkcie 6.1. czynności. 6.5 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zasady wnoszenia wadium 1.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 13 000,00 zł. 1.2. Wadium może być wniesione w jednej formie lub kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 84 1240 3288 1111 0000 2807 7394. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w terminie składania ofert znajdzie się (zostanie zaksięgowane) na koncie Zamawiającego. 1.4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz, należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału wraz z ofertą w jednym opakowaniu (oryginału prosimy nie złączać trwale z formularzem ofertowym) lub w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem skrzynki ePUAP lub na adres email: zp_oferta@lask.pl z zastrzeżeniem, że dokument będzie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/ poręczenia. 1.5. Z treści wadium wnoszonego w innej formie niż pieniądz przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wynikać, że zabezpiecza ono ofertę składaną wspólnie. 1.6. Zamawiający zwraca, zatrzymuje oraz żąda ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach