Przetargi.pl
Wykonanie przejścia dla pieszych w ulicy Medweckiego oraz likwidacja istniejącego po zachodniej stronie skrzyżowania ul. Medweckiego/Kłosowskiego - w formie zaprojektuj-zbuduj. Znak sprawy:5/V/2013

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-586 Kraków, ul. Centralna 53
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 616 74 19 , fax. 012 616 74 17
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
  ul. Centralna 53 53
  31-586 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 616 74 19, fax. 012 616 74 17
  REGON: 35711616300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zikit.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie przejścia dla pieszych w ulicy Medweckiego oraz likwidacja istniejącego po zachodniej stronie skrzyżowania ul. Medweckiego/Kłosowskiego - w formie zaprojektuj-zbuduj. Znak sprawy:5/V/2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Opis przedmiotu zamówienia: a) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych oraz budowa przejścia dla pieszych w ulicy Medweckiego oraz likwidacja istniejącego po zachodniej stronie skrzyżowania ul. Medweckiego/Kłosowskiego w formie zaprojektuj-zbuduj. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie zadania, tj.: - Pozyskanie aktualnych map i wykonanie niezbędnych badań; - Wykonanie dokumentacji projektowej; - uzyskanie wymaganych przepisami opinii, zgód, uzgodnień, pozwoleń i zwolnień; - wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentacje; - Uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych - niezbędnych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą Prawo Budowlane; - przygotowanie dokumentów wymaganych dla oddania wykonanych robót. Zakres robót projektowych: - Likwidacja istniejącego przejścia dla pieszych - oznakowania poziomego, pionowego; - Rozebranie istniejącej nawierzchni; - Odtworzenie zieleni w miejscu zlikwidowanego przejścia; - Wykonanie ciągu pieszego; - Likwidacja i wykonanie oznakowania poziomego przejścia dla pieszych; - Likwidacja i wykonanie oznakowania pionowego przejścia dla pieszych; - Tymczasowa organizacja ruchu. Zakres robót budowlanych: - Roboty ziemne; - Roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni; - Wywóz gruzu i ziemi; - Wykonanie trawników wraz z przygotowaniem terenu; - Wykonanie nowych nawierzchni wraz z obrzeżami; - Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego przejścia dla pieszych oraz pasów informacyjnych dla niewidomych; - Tymczasowa organizacja ruchu. b)Zamawiający szczegółowo opisał przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno - użytkowego (zał. nr 5 do SIWZ), wymagań technicznych (zał. nr 6 do SIWZ) oraz szacunkowego wykazu prac (zał. nr 7 do SIWZ). c)Na przedmiotowe roboty Wykonawca zobowiązany jest udzielić 36 miesięcy gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wymagania dotyczące wadium: 1)Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 1.000,00 złotych. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2)Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 3)Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto depozytowe w Banku Pekao S.A. - nr rachunku: 32124047221111000048503855. 4)Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego. 5)Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną (za zgodność z oryginałem). 6)Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp. 7)Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa a w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. (Podstawa prawna art. 26 ust. 3 oraz 46 ust. 4a Pzp).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zikit.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach