Przetargi.pl
Wykonanie przebudowy i remontu n/w dróg gminnych: zad I – przebudowa drogi dojazdowej do pól DK50 Żyrów – Wola Żyrowska-Żyrówek zad II – remont drogi gminnej Gaj Żelechowski – Dąbrowa Duża zad III – remont drogi gminnej Martynów – Hornigi zad IV – przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 160323W Budziszyn – Pawłówka – Franciszków zad V – remont drogi gminnej Widok - Węszelówka zad VI – remont drogi gminnej Grobice - Staniszewice

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 05650 Chynów, ul. Główna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 661 57 00, 661 57 42 , fax. 48 661 57 33
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. Główna 67
  05650 Chynów, woj. mazowieckie
  tel. 48 661 57 00, 661 57 42, fax. 48 661 57 33
  REGON: 53894600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie przebudowy i remontu n/w dróg gminnych: zad I – przebudowa drogi dojazdowej do pól DK50 Żyrów – Wola Żyrowska-Żyrówek zad II – remont drogi gminnej Gaj Żelechowski – Dąbrowa Duża zad III – remont drogi gminnej Martynów – Hornigi zad IV – przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 160323W Budziszyn – Pawłówka – Franciszków zad V – remont drogi gminnej Widok - Węszelówka zad VI – remont drogi gminnej Grobice - Staniszewice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont dróg gminnych. 1. Zakres prac realizowanych w ramach zamówienia obejmuje w szczególności: zad. I – mechaniczne wykonanie koryta na szerokości jezdni wraz z uformowaniem poboczy, profilowaniem i zagęszczeniem dna koryta, wykonanie podbudowy (warstwa dolna ) z KŁSM 0/63 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm, (warstwa górna) z KŁSM 0/31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm, mechaniczne skropienie podbudowy tłuczniowej asfaltem w ilości 0,5 – 0,7 kg/m2, mechaniczne skropienie warstwy wyrównawczej asfaltem w ilości 0,2 – 0,4 kg/m2,mechaniczne ułożenie warstwy wyrównawczo-wiążącej AC11W w ilości 50kg/m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S warstwa ścieralna o grubości 4 cm. zad. II – wykonanie podbudowy (warstwa dolna) z KŁSM 0/63 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm, wykonanie podbudowy (warstwa dolna) z KŁSM 0/63 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm, mechaniczne skropienie podbudowy tłuczniowej asfaltem w ilości 0,5 – 0,7 kg/m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S warstwa ścieralna o grubości 4 cm. zad III – wykonanie podbudowy (warstwa dolna) z KŁSM 0/63 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm, (warstwa górna) z KŁSM 0/31,5mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm, mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej, bitumicznej wraz ze skropieniem asfaltem w ilości 0,2 – 0,4 kg/m2, mechaniczne skropienie warstwy wyrównawczej asfaltem w ilości 0,2-0,4 kg/m2, mechaniczne skropienie podbudowy tłuczniowej asfaltem w ilości 0,5-0,7 kg/m2, mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką asfaltową AC11W w ilości 50kg/m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych AC11S – warstwa ścieralna o grubości 4 cm. zad IV – mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej bitumicznej wraz ze skropieniem asfaltem w ilości 0,2-0,4 kg/m2, mechaniczne skropienie warstwy wyrównawczej asfaltem w ilości 0,2-0,4 kg/m2, mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką asfaltową AC11W w ilości 50kg/m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych AC11S –warstwa ścieralna o grubości 4 cm. zad V – wykonanie podbudowy pobocza (warstwa górna) z KŁSM 0/31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm, mechaniczne skropienie podbudowy tłuczniowej asfaltem w ilości 0,5-0,7 kg/m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych AC11S – warstwa ścieralna o grubości 4 cm. zad VI – wykonanie podbudowy (warstwa dolna) z KLSM 0/63mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm, mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej bitumicznej wraz ze skropieniem asfaltem w ilości 0,2-0,4 kg/m2, mechaniczne skropienie warstwy wyrównawczej asfaltem w ilości 0,2-0,4 kg/m2, mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką asfaltową AC11W w ilości 50kg/m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych AC11S – warstwa ścieralna o grubości 4 cm. 2. W/w zakres robót należy wykonać zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w szczególności zgodnie ze stanowiącymi załączniki do niej, specyfikacją techniczną oraz przedmiarem robót. Uwaga: Jeżeli w SIWZ lub w załącznikach do SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie bądź rozwiązanie wskazujące na konkretnego producenta w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający –zgodnie z art. 29 ust 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy PZP- wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, rozwiązań itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta itp. jeżeli występują w dokumentacji przetargowej (nie są one obowiązujące dla Wykonawcy). 3. Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach poszczególnych zadań podane jest przedmiarach robót stanowiących zał. do siwz. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia, zgodnie z ustawą Pzp. 5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres min. 3 lat. Zamawiający wymaga, by osoby wykonujące niesamodzielne czynności (tj. osoby nie będące kierownikiem budowy, kierownikami robót itp.) przy realizacji zamówienia były przez Wykonawcę - a także przez podwykonawców, w przypadku gdy zakres prac byłby powierzany podwykonawcom - zatrudnione na podstawie umowy o pracę (na czas nieokreślony lub na czas określony). Sposób dokumentowania zatrudnienia w/w osób, oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę powyższych wymagań, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określa projekt umowy (zał. do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach