Przetargi.pl
Wykonanie przebudowy budynku internatu ZSCKR im. Krzysztofa Kluka w Rudce – Zadanie nr 7B

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. KRZYSZTOFA KLUKA W RUDCE ogłasza przetarg

 • Adres: 17-123 Rudka, ul. Ossolińskich 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. (85)7394015
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. KRZYSZTOFA KLUKA W RUDCE
  ul. Ossolińskich 1
  17-123 Rudka, woj. podlaskie
  tel. (85)7394015
  REGON: 000097726
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zsrudka.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szkoła prowadzona i nadzorowana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie przebudowy budynku internatu ZSCKR im. Krzysztofa Kluka w Rudce – Zadanie nr 7B
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę budynku internatu położonego w Rudce na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka – Zadanie nr 7B.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10.000 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych 00/100).2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym „Nie dotyczy”2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: „Nie dotyczy”3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę, co najmniej 500.000,- zł.4) zdolności technicznej lub zawodowej:a) dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,b) dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,c) dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,d) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie, rozbudowie lub remoncie obiektu budowlanego kubaturowego, które obejmowało swym zakresem roboty ogólnobudowlane oraz roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne, a łączna wartość tych robót była nie mniejsza niż 700.000,- zł brutto.- w przypadku warunku dysponowania osobami Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji wymienionych w lit. a-c oraz dopuszcza możliwość wykazania spełnienia stawianych warunków przez jedną osobę;- w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 ze zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach