Przetargi.pl
Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Izby Przyjęć - sprawa nr 8/PN/2020/ES

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab.med. Eleonory Reicher ogłasza przetarg

 • Adres: 02-637 Warszawa, ul. Spartańska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 228 449 406
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab.med. Eleonory Reicher
  ul. Spartańska 1
  02-637 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 228 449 406
  REGON: 28856700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spartanska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Izby Przyjęć - sprawa nr 8/PN/2020/ES
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę pomieszczeń Izby Przyjęć (IP) zlokalizowanych na poziomie parteru w budynku B. Przewidywana powierzchnia przewidziana na IP wynosi ca 385 m2, w jej skład wchodzą następujące pomieszczenia: punkt rejestracji pacjentów i poczekalnia, pomieszczenia zapewniające przeprowadzenie badań związanych z przyjęciem pacjenta do szpitala, co najmniej jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposażone dodatkowo w natrysk i wózek-wannę, przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, pomieszczenia zapewniające możliwość krótkotrwałej izolacji pacjenta, u którego stwierdzono chorobę zakaźną lub z podejrzeniem zachorowania na chorobę zakaźną (Izolacja może się odbywać w oddzielnym pomieszczeniu, w przypadku, gdy Izba Przyjęć składa się co najmniej z trzech pomieszczeń zapewniających przeprowadzenie badań związanych z przyjęciem pacjenta), miejsce przyjmowania dzieci przez lekarza, gabinetu zabiegowego do pobierania krwi i podawania leków oraz pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostosowane do przyjmowania dziecka, wyposażone w natrysk, pomieszczenia, w tym sekretariat z archiwum podręcznym dla pacjentów pediatrycznych i dorosłych, pokój pielęgniarki oddziałowej, pokój socjalny, gabinety lekarskich/konsultacyjnych do badania pacjentów dorosłych – 3 stanowiska, sala obserwacyjna z wydzielonymi stanowiskami zapewniającymi zachowanie intymności i poszanowania godności pacjentów, depozyt na ubrania. Ponadto zaprojektowanie zadaszonego wejścia z dojazdem umożliwiającym podjazd co najmniej dla jednego pojazdu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 2 400,00 zł (słownie: złotych dwa tysiące czterysta groszy 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ), 2)dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp. 3)oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 10 ust. 10.1 pkt 1-2), 4)dokument potwierdzający umocowanie osoby/osób podpisujących ofertę. 5)W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia − pełnomocnictwo (w oryginale), które musi zawierać w szczególności wskazanie: oznaczenia postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa dokument musi być poświadczony notarialnie. Korespondencja dotycząca postępowania przekazywana będzie do pełnomocnika.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach