Przetargi.pl
Wykonanie Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Świecie nad Osą poprzez stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Lisnówko oraz stworzenie otwartej strefy aktywności w miejscowości Linowo

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 86341 Świecie nad Osą,
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 564 661 613 , fax. 564 661 621
 • Data zamieszczenia: 2018-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy 1
  86341 Świecie nad Osą, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 564 661 613, fax. 564 661 621
  REGON: 54245100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swiecienadosa.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Świecie nad Osą poprzez stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Lisnówko oraz stworzenie otwartej strefy aktywności w miejscowości Linowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Świecie nad Osą poprzez stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Lisnówko oraz stworzenie otwartej strefy aktywności w miejscowości Linowo. Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112723-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Dla zadania częściowego nr l : 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100) Dla zadania częściowego nr 2: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2018-12-28 do godz. 10:30
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunków w niniejszym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach