Przetargi.pl
Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych w Gminie Skołyszyn – II etap

Gmina Skołyszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 38242 Skołyszyn, Skołyszyn
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751,
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skołyszyn
  Skołyszyn 12
  38242 Skołyszyn, woj. podkarpackie
  tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751,
  REGON: 37044038200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.skolyszyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych w Gminie Skołyszyn – II etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie wykonanie nowej nawierzchni z mieszanek mineralno -bitumicznych na ośmiu drogach gminnych o nw. odcinkach i technologii: 1) Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Jesionka, dz. nr ew. 520/2 w Bączalu Górnym – odcinek o długości 327 m: • ścinanie poboczy; • frezowanie nawierzchni asfaltowej; • oczyszczenie nawierzchni i skropienie asfaltem w ilości 0,5 kg/m2– ok. 1013,70 m2; • miejscowe wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną – ok. 10 t; • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, warstwa wiążąca gr. 3 cm po zagęszczeniu – ok. 1030,00 m2; • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych warstwa ścieralna gr. 4 cm po zagęszczeniu – ok. 1013,70 m2; • wyprofilowanie i utwardzenie obustronnych poboczy drogowych gr. 7 cm po zagęszczeniu i szerokości 30 cm – ok. 196,20 m2. 2) Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej k.Furmana, dz. nr ew. 323 w Lipnicy Górnej – odcinek o długości 335 m: • ścinanie poboczy; • wykonanie nowego przepustu z rur PP SN-8 DN 400 mm o długości 9 m wraz z montażem ścianek czołowych; • profilowanie i zagęszczanie podłoża; • wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych (tłuczeń klinowany) o grub. 15 cm po zagęszczeniu – ok. 1097,50 m2; • wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych (mieszanka tłuczniowa) o grub. 8 cm po zagęszczeniu – ok. 1097,50 m2; • cięcie i rozebranie nawierzchni bitumicznej; • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, warstwa wiążąca gr. 2 cm po zagęszczeniu – ok. 951,20 m2; • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych warstwa ścieralna gr. 4 cm po zagęszczeniu – ok. 935 m2; • wyprofilowanie i utwardzenie obustronnych poboczy drogowych gr. 6 cm po zagęszczeniu i szerokości 25 cm – ok. 167,50 m2. 3) Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Ropita k.kapliczki , dz. nr ew. 1087/2 w Harklowej – odcinek o długości 70 m: • ścinanie poboczy; • poszerzenie lewostronne pasa drogowego z wykonaniem górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych; • oczyszczenie nawierzchni i skropienie asfaltem w ilości 0,5 kg/m2– ok. 178,40 m2; • frezowanie nawierzchni asfaltowej; • miejscowe wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną – ok. 5 t; • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, warstwa wiążąca gr. 3 cm po zagęszczeniu – ok. 201,50 m2; • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych warstwa ścieralna gr. 4 cm po zagęszczeniu – ok. 198,20 m2; • wyprofilowanie i utwardzenie obustronnych poboczy drogowych gr. 7 cm po zagęszczeniu i szerokości 25 cm – ok. 35 m2. 4) Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Piętówka , dz. nr ew. 89/1 w Harklowej - odcinek o długości 202 m: • ścinanie poboczy; • profilowanie i zagęszczanie podłoża; • wykonanie podbudowy dolnej z tłucznia klinowanego o grub. 15 cm po zagęszczeniu – ok. 606 m2; • wykonanie podbudowy górnej z mieszanki tłuczniowej o grub. 10 cm po zagęszczeniu – ok. 606 m2; • cięcie i rozebranie nawierzchni bitumicznej; • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, warstwa wiążąca gr. 2 cm po zagęszczeniu – ok. 515,10 m2; • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych warstwa ścieralna gr. 4 cm po zagęszczeniu – ok. 505 m2; • wyprofilowanie i utwardzenie obustronnych poboczy drogowych gr. 6 cm po zagęszczeniu i szerokości 25 cm – ok. 101 m2. 5) Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze Koło Bochni, dz. nr ew. 315 w Kunowej – odcinek o długości 131 m: • ścinanie poboczy; • profilowanie i zagęszczanie podłoża; • wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna o grub. 12 cm po zagęszczeniu – ok. 416,90 m2; • cięcie i rozebranie nawierzchni bitumicznej; • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, warstwa wiążąca gr. 2 cm po zagęszczeniu – ok. 360 m2; • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych warstwa ścieralna gr. 4 cm po zagęszczeniu – ok. 353,60 m2; • wyprofilowanie i utwardzenie obustronnych poboczy drogowych gr. 6 cm po zagęszczeniu i szerokości 25 cm – ok. 65,50 m2. 6) Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Barzykówka k. Jodłowskiej, dz. nr ew. 44 w Przysiekach – odcinek o długości 250 m: • ścinanie poboczy; • wykonanie nowego przepustu z rur PP SN-8 DN 400 mm o długości 12 m wraz z montażem ścianek czołowych; • profilowanie i zagęszczanie podłoża; • wykonanie podbudowy z tłucznia klinowanego o grub. 15 cm po zagęszczeniu – ok. 849 m2; • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, warstwa wiążąca gr. 2 cm po zagęszczeniu – ok. 741,40 m2; • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych warstwa ścieralna gr. 4 cm po zagęszczeniu – ok. 729,50 m2; • wyprofilowanie i utwardzenie obustronnych poboczy drogowych gr. 6 cm po zagęszczeniu i szerokości 25 cm – ok. 137,60 m2; • powierzchniowe utrwalenie zjazdów z drogi gminnej emulsją asfaltową i grysem kamiennym – ok. 12,60 m2. 7) Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Górnie w kier. Okarmy, dz. nr ew. 30 w Skołyszynie – odcinek o długości 160 m: • wykonanie nowego przepustu z rur PP SN-8 DN 500 mm o długości 8 m wraz z montażem ścianek czołowych; • profilowanie i zagęszczanie podłoża; • wykonanie podbudowy z mieszanki tłuczniowej o grub. 10 cm po zagęszczeniu – ok. 451,20 m2; • frezowanie nawierzchni asfaltowej; • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, warstwa wiążąca gr. 2 cm po zagęszczeniu – ok. 443,50 m2; • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych warstwa ścieralna gr. 4 cm po zagęszczeniu – ok. 435,70 m2; 8) Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Koło apteki, dz. nr 702/18 w Skołyszynie – odcinek o długości 170 m: • profilowanie i zagęszczanie podłoża; • wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna o grub. 12 cm po zagęszczeniu – ok. 663,20 m2; • cięcie i rozebranie nawierzchni bitumicznej; • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, warstwa wiążąca gr. 2 cm po zagęszczeniu – ok. 574,10 m2; • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych warstwa ścieralna gr. 4 cm po zagęszczeniu – ok. 566 m2; • wyprofilowanie i utwardzenie obustronnych poboczy drogowych gr. 6 cm po zagęszczeniu i szerokości 30 cm – ok. 102 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 6 000,00 (sześć tysięcy) PLN. 2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium wniesione w formach innych niż pieniądz (gwarancje, poręczenia) muszą mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny (tzw. gwarancja na pierwsze żądanie) oraz muszą zostać przedłożone w formie oryginału. Gwarancja zapłaty wadium musi być ważna co najmniej przez cały okres związania ofertą, tj. 30 dni. W przypadku przedłożenia kopii dokumentu, lub jeżeli dokument nie będzie spełniał wymagań formalnych - oferta nie będzie zabezpieczona wadium i zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy PZP. W dokumencie złożonej gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej muszą być zawarte wszystkie możliwości zatrzymania wadium przez Zamawiającego określone w art. 46 ustawy PZP, tj: 1) Jeżeli Wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie. 2) Jeżeli Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4) Jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, którym mowa w art. 26 ust. 3 i ust. 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu musi zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, w BS Biecz Oddział w Skołyszynie Nr 92 8627 1037 2003 5000 0459 0004. W treści przelewu należy podać nazwę zadania zabezpieczonego wadium (może być skrót) z określeniem ewentualnych części zamówienia, jeżeli dotyczy. Wadium wniesione w pieniądzu w inny sposób (wpłata w kasie, wpłata w banku) nie będzie uznane za wadium wniesione w sposób prawidłowy. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 10. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, Jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, którym mowa w art. 26 ust. 3 i ust. 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający poza oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale IX pkt 1 SIWZ - nie określił szczególnego wykazania spełnienia niniejszego warunku z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: • zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; • sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach