Przetargi.pl
Wykonanie nakładek asfaltowych i chodników w ramach zadania pn. „Modernizacja poboczy dróg – chodniki i nakładki asfaltowe”

Gmina Kąty Wrocławskie ogłasza przetarg

 • Adres: 55-080 Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 907 219 , fax. 713 907 219
 • Data zamieszczenia: 2019-05-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kąty Wrocławskie
  ul. Rynek Ratusz 1
  55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie
  tel. 713 907 219, fax. 713 907 219
  REGON: 93193505200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katywroclawskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie nakładek asfaltowych i chodników w ramach zadania pn. „Modernizacja poboczy dróg – chodniki i nakładki asfaltowe”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie nakładek asfaltowych w ramach zadania pn. „Modernizacja poboczy dróg – chodniki i nakładki asfaltowe” Szczegółowy opis zadania: - wykonanie nakładek asfaltowych na 2 odcinkach dróg na podbudowie tłuczniowej lub z frezu asfaltowego oraz 3 chodników, położonych w granicach działek gminnych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z podziałem na dwa zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach