Przetargi.pl
Wykonanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno – użytkowym i studium wykonalności dla wytyczenia i budowy zintegrowanego węzła komunikacji pasażerskiej w Liszkach dla potrzeb komunikacji aglomeracyjnej

Gmina Liszki ogłasza przetarg

 • Adres: 32060 Liszki,
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 280-62-34 , fax. 12 280-62-52
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Liszki
  32060 Liszki, woj. małopolskie
  tel. 12 280-62-34, fax. 12 280-62-52
  REGON: 54319500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno – użytkowym i studium wykonalności dla wytyczenia i budowy zintegrowanego węzła komunikacji pasażerskiej w Liszkach dla potrzeb komunikacji aglomeracyjnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Wykonanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno – użytkowym i studium wykonalności dla wytyczenia i budowy zintegrowanego węzła komunikacji pasażerskiej w Liszkach dla potrzeb komunikacji aglomeracyjnej. 2.Zakres zamówienia: Faza 1: 1) Analiza układu drogowego przyległego do DW 780 – parking, plac targowy, drogi dojazdowe, przystanki, oświetlenie uliczne. Koncepcja powinna być powiązana z projektem parkingu, który obecnie wykonuje gmina. zał. nr 8 do SIWZ – mapy poglądowe. 2) Pomiary ruchu dla układu komunikacyjnego w centrum Liszek pod kątem węzła komunikacyjnego: skrzyżowanie w Liszkach DW z drogą na Cholerzyn z ZDPK, skrzyżowanie w Cholerzynie, drogi dojazdowe – zgodnie z zał. nr 8 do SIWZ. 3) Mapa do celów projektowych dla zintegrowanego węzła komunikacyjnego - zał. Nr 8 do SIWZ. 4) Uzyskanie opinii dla wstępnych wariantów koncepcyjnych z ZDW, ZDPK i Zamawiającym oraz inne uzgodnienia niezbędne do prawidłowego wykonania koncepcji. 5) Analiza ruchu i wariantowe koncepcje drogowe dla zintegrowanego węzła komunikacji pasażerskiej w Liszkach dla potrzeb komunikacji aglomeracyjnej - koncepcja węzła komunikacyjnego – wariantowanie: stan istniejący, ruch okrężny, sygnalizacja drogowa, ewentualnie inne. 6) Przeprowadzenie konsultacji społecznych na spotkaniu/ach z mieszkańcami Gminy. 7) Przeanalizowanie wybranego wariantu koncepcyjnego pod kątem punktacji we wniosku o dofinansowanie. Faza 2: 1) Dla wybranego wariantu koncepcyjnego należy uzyskać wszystkie opinie, badania i uzgodnienia (np. uzgodnienia z zarządcami sieci, badania geotechniczne itp.) niezbędne do prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. 2) Uzyskanie końcowych uzgodnień dla wybranego wariantu z ZDW, ZDPK i Zamawiającym. 3) W wybranym wariancie koncepcyjnym uwzględnić uwagi z uzyskanych opinii, badań i uzgodnień. Faza 3: 1) Program funkcjonalno – użytkowy dla wybranego wariantu. 2) Studium wykonalności dla wybranego wariantu wraz z oszacowaniem kosztów. 3. Zakres zamówienia należy wykonać zgodnie z Kartą Projektu, Strategią ZIT oraz należy uwzględnić opracowany projekt parkingu. 4. Po zrealizowaniu fazy nr 1 lub po zrealizowaniu fazy 1 i 2 Zamawiający zastrzega możliwość rozwiązania umowy z powodu braku zgody mieszkańców, ważnego interesu publicznego, braku dofinansowania, wysokich kosztów własnych przekraczających możliwości budżetu, oraz inne nieprzewidziane możliwości niekorzystne dla zamawiającego. 5. Zamówienie ma polegać na opracowaniu spójnej, zdefiniowanej obszarowo i promującej zintegrowane podejście terytorialne koncepcji budowy węzła komunikacyjnego poprzez ograniczenie transportu samochodów osobowych. 6. Celem opracowania będzie także wskazanie ewentualnych problemów i barier realizacyjnych oraz szacunkowych kosztów budowy poszczególnych elementów w ramach powstałej koncepcji. UWAGA: wszelkie uzgodnienia związane z nin. zamówieniem leżą po stronie Wykonawcy, ze szczególnym uwzględnieniem własności, pozyskaniem wszelkich zgód, uzgodnieniami z zarządcami dróg oraz właścicielami sieci, pozyskaniem map zasadniczych, wykonanie dokumentacji geologicznej oraz wykonanie analizy środowiskowej. 7. Wymagania ogólne koncepcji: 1) Koncepcja powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie prawa budowlanego, planów zagospodarowania przestrzennego, prawa drogowego, przepisów z zakresu ochrony przyrody i środowiska oraz z warunkami dofinansowania ZIT; 2) Zaproponowana koncepcja węzła komunikacji pasażerskiej powinna być zgodna z istniejącymi i obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego Gminy Liszki. 3) O koncepcji węzła komunikacji pasażerskiej powinno decydować szereg czynników jednocześnie, w tym: ukształtowanie terenu, bezpieczeństwo na trasie, możliwość wdrożenia, racjonalność finansowa, warunki i ograniczenia środowiskowe. 8. Koncepcja węzła komunikacji pasażerskiej powinna zawierać: 1) Inwentaryzację istniejącego terenu, zieleni oraz obiektów w zakresie niezbędnym dla sporządzenia koncepcji, 2) Dokumentację fotograficzną jako minimum 4 fotografie w miejscach szczególnej wagi takich jak skrzyżowania, parkingi, 3) Przedstawienie informacji oraz parametrów techniczno – użytkowych dla węzła komunikacji pasażerskiej w szczególności: a) lokalizację; b) opis węzła; c) materiały jakie maja być zastosowane przy ww. zamówieniu. 4) Analizy środowiskowe jeżeli wymagane. 5) Analizę ekonomiczną uwzględniającą czas realizacji, nakłady inwestycyjne i eksploatacyjne na podstawie której Zamawiający będzie mógł podjąć decyzję o wyborze do realizacji konkretnego wariantu konstrukcyjnego, 6) Wykonanie szacunkowych kosztorysów wraz z przedmiarami prac projektowych i wykonania robót budowlanych. Wyliczenie winno również zawierać koszty nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego i rezerwy na wydatki nieprzewidziane – faza 2. 7) Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego powinno być wykonane zgodnie z wytycznymi rozdziału 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) – w ilości 2 wersje papierowe i jedna elektroniczna. 8) Koncepcja w pięciu egzemplarzach papierowych. 9) Określenie kosztów powinno być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz.1389). 10) Proponowane rozwiązania powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430). 11) Wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej - Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi –ZIT. 12) Kompletna dokumentacja objęta przedmiotem zamówienia musi umożliwiać przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 13) Wszystkie zaproponowane w dokumentacji rozwiązania mają zapewnić ograniczenie kosztów realizacji inwestycji przy jednoczesnym spełnieniu wymogów. 14) Wszelkie materiały niezbędne do opracowania dokumentacji wykonawca pozyska we własnym zakresie. 15) Propozycje opracowanych przez Wykonawcę rozwiązań koncepcyjnych wymagają akceptacji Zamawiającego w formie protokołu. 16) Zamawiający ma prawo wglądu w dokumentację oraz prawo wnoszenia uwag do proponowanych rozwiązań na każdym etapie realizacji umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach