Przetargi.pl
Wykonanie kompleksowej termomodernizacji obiektu Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu

Gmina Kościerzyna ogłasza przetarg

 • Adres: 83-400 Kościerzyna, ul. Strzelecka
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 865 980 , fax. 586 865 983
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kościerzyna
  ul. Strzelecka 9
  83-400 Kościerzyna, woj. pomorskie
  tel. 586 865 980, fax. 586 865 983
  REGON: 19167518400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: koscierzyna.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie kompleksowej termomodernizacji obiektu Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej - Budynku Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu, ul. Szkolna 22, 83-423 Wielki Klincz, gmina Kościerzyna Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja obiektu szkoły: demontaż istniejącej kotłowni z dwoma kotłami węglowymi, przygotowanie pomieszczenia nowej kotłowni, w tym doprowadzenie zasilania elektrycznego i oświetlenia, ułożenie posadzek, dostarczenie i montaż nowego kotła na biomasę (pellet) wraz z oprzyrządowaniem, włączenie do istniejącej instalacji CO, docieplenie ścian fundamentowych i zewnętrznych obiektu wraz ze skuciem i ociepleniem ościeży, rozbiórka oraz odtworzenie opaski wokół budynku, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej, częściowe docieplenie dachu ze skuciem gzymsów, wymianą obróbek blacharskich, wymianą rynien i rur spustowych, demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej z wymianą wyeksploatowanych elementów, docieplenie posadzek w części sal lekcyjnych, montaż elektrycznych siłowników zamykających/otwierających okna skrajne i środkowe w Sali gimnastycznej – 6 szt., Kolorystyka drzwi zewnętrznych RAL 1000. Prowadzenie robót budowlanych może się odbywać w sposób nie zakłócający funkcjonowania obiektu, w szczególności pracy szkoły, (prace prowadzone będą w obiekcie czynnym); umożliwiający dostęp uczniów oraz pracowników do niezbędnych pomieszczeń. Roboty budowlane wywołujące hałas będą mogły być wykonywane tylko poza godzinami pracy Szkoły w terminach ściśle wyznaczonych przez upoważnianego przedstawiciela Zamawiającego, po przedłożeniu przez Wykonawcę i uzgodnieniu z Zamawiającym, harmonogramu robót. Zamawiający zapewni dostęp do pomieszczeń i budynków po godzinach pracy szkoły pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia i zapewnieniu przez Wykonawcę wynagrodzenia dla osoby sprawującej dozór nad mieniem Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy również: - oddzielenie miejsca realizacji robót w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich ze szczególnym uwzględnieniem dzieci; - oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sposób zagospodarowania materiałów z rozbiórki Wszystkie materiały z rozbiórki winny być posortowane na tymczasowym składowisku. Posiadacz odpadów powinien postępować z nimi w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki powinny być posegregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112 poz.1206) materiały z rozbiórki należą do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Na skutek prowadzonych prac rozbiórkowych powstaną na placu rozbiórki następujące rodzaje odpadów: 17.01.01. – gruz betonowy 17.01.02. – gruz ceglany 17.01.03. – odpady innych materiałów ceramiki i elementów wyposażenia 17.01.80 – usunięte tynki 17.02.02 – szkło 17.02.03 – tworzywa sztuczne 17.03.80 – papa odpadowa 17.04.05 – żelazo i stal 17.06.04 – materiały izolacyjne, budowlane 17. – zmieszane odpady z demontażu inne niż wyżej wymienione. Podczas prac rozbiórkowych powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla ludzi. Z wytworzonych materiałów należy wydzielić odpady do recyklingu i utylizacji. Pozostałe odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych. Materiały rozbiórkowe będą własnością wykonawcy, w kosztach należy uwzględnić wywiezienie i utylizację wszystkich materiałów rozbiórkowych. Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób uwzględniający wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. 4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: 1) Audyt energetyczny 2) dokumentacja projektowa, 3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszcza się przedmiary robót, lecz jedynie tylko i wyłącznie jako materiał informacyjny (pomocniczy) niebędący załącznikiem do SIWZ i nie będący dokumentem obowiązującym w niniejszym postępowaniu. Wykonawca może z niego skorzystać na zasadzie dobrowolności i na własną odpowiedzialność. 4.3. Zadanie będzie dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zamawiający zaleca wizję lokalną obiektów będących przedmiotem postępowania, celem zapoznania się z warunkami występującymi na miejscu robót, w szczególności z istniejącym wyposażeniem obiektów oraz z istniejącym zagospodarowaniem terenu, które trzeba będzie odtworzyć, a koszt odtworzenia uwzględnić w ofercie. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach wskazano znak towarowy, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy przyjąć, iż to są wskazania przykładowe. Zamawiający dopuszcza proponowanie innych materiałów i urządzeń, pod warunkiem, że zagwarantują one realizacje zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ i załącznikami oraz zapewnią uzyskanie parametrów technologicznych i jakościowych oraz standardu wykonania nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej, a także nie będą powodować: istotnych zmian konstrukcyjnych, pogorszenia jakości oraz zmian w wydanych postanowieniach, decyzjach, uzgodnieniach i pozwoleniach. W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne” oraz dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 11.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: - 30.000 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) 11.2. Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do 08.06.2020 r. do godz. 12:00. 11.3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 11.3.1. pieniądzu, 11.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 11.3.3. gwarancjach bankowych, 11.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 11.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 11.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Kościerzynie 36832800072001000755160004; 11.5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu przelewu należy dokonać tak, aby wadium znalazło się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu określonego w pkt 11.2 SIWZ tj. 08.06.2020 r. godz. 12:00. 11.6. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego lub zamieścić w osobnej kopercie – opisanej „wadium” dołączonej do oferty. Gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa lub poręczenie winny posiadać ważność od dnia składania i otwarcia ofert. 11.7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem. 11.8. Wadium zostanie zwrócone Wykonawcom w trybie i na zasadach określonych w art. 46 ustawy (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) . 11.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzając, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – w przedmiotowym zakresie Wykonawca składa oświadczenie w terminie do 3 dni liczonym od dnia ogłoszenia na stronie internetowej informacji „z otwarcia ofert” – załącznik nr 2a do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 1.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, ze realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 2 ustawy (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) . 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 3. 7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach zgodnie z oświadczeniem wskazanym w pk. 8.1 SIWZ - załącznik nr 2 do SIWZ o ile są znani. 10. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenia dotyczące tych podmiotów, w oświadczeniach o których mowa w pkt. 8.1. 11. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć innych dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019.0.700 t.j.). 13. Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz.U.2016.1126) składane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2018 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 14. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 15. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 16. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 17. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 18. W przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu art. 2 ust. 11 ustawy Pzp (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) , są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 19. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. 20. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych (liderem). 21. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 22. . W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126) 13.4. Treść oferty stanowią wszystkie wymagane załączniki, w tym: 13.4.1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wraz z wymaganymi w treści SIWZ załącznikami, 13.4.2. wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej polegającej na obliczeniu wartości kosztorysowej robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług. L.p. Podstawa kalkulacji Opis czynności Jednostka miary Ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto 1 2 ……. 13.4.3. dowód wniesienia wadium; w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego lub zamieścić w osobnej kopercie – opisanej „wadium” dołączonej do oferty. Gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa lub poręczenie winny posiadać ważność od dnia składania i otwarcia ofert; 13.4.4. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy; 13.4.5. pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) w tym do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. 13.4.6 pozostałe dokumenty wymienione w SIWZ: - załącznik nr 6 do SIWZ Zobowiązanie (w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów), - załącznik nr 9 do SIWZ – organizacja, kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia (załogi bezpośrednio zaangażowanej w wykonanie umowy), - Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 10 do SIWZ. 13.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 13.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 13.7. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. 13.8. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010) wykonawca może zastrzec, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Winien on wówczas wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA”. Zamawiający może określić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymogi dotyczące zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku postępowania. 13.9. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł że nie mogą być one udostępnione, oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 13.10. Zgodnie z art. 11 ust. 2 w/w ustawy przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzenia nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 23. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA. 23.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 23.2. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które maja być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 23.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu , wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 23.4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 23.5. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 23.6. Przepisy ust. 23.4 i 23.5 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 23.7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 23.8. W trakcie realizacji zamówienia, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi jest obowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 23.9. Zamawiający w terminie 7 dni (od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, projektu jej zmian) zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: - niespełniającej wymagań określonych w SIWZ, - gdy przewiduje się termin zapłaty dłuższy niż określony w art. 143b ust. 2 ustawy Pzp (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) . 23.10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 23.11. Zamawiający w terminie 7 dni (od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo) zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: - niespełniającej wymagań określonych w SIWZ, - gdy przewiduje się termin zapłaty dłuższy niż określony w art. 143b ust. 2 ustawy Pzp (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) . 23.12. Niezgłoszenie w formie pisemnej w terminie 7 dni: - zastrzeżeń, o których mowa w punkcie 23.9, - sprzeciwu, o którym mowa w punkcie 23.11, uważa się za akceptację projektu umowy lub umowy przez zamawiającego. 23.13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba że umowa o podwykonawstwo ma wartość wyższą niż 50.000 zł. 23.14. Jeżeli w umowie, o której mowa w punkcie 23.9, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w art. 143b ust. 2 ustawy Pzp (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 23.15. Wymagania określone w punktach 23.8-23.14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 23.16. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo lub zmian do umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 23.17. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 23.16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 23.18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 23.19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający informuje wykonawcę o możliwości zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wykonawca może zgłosić w formie pisemnej uwagi w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji przez zamawiającego. 23.20. W przypadku zgłoszenia w terminie uwag, o których mowa w punkcie 23.19, zamawiający może: - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 23.21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 23.22. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia przez zamawiającego. 23.23. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. 24. Klauzula informacyjna z art. RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie przy ul. Strzeleckiej 9;  inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Kościerzyna, tel. 604-080-935 lub e-mail: inspektor25052018@gmail.com;  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach