Przetargi.pl
Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach na II piętrze w budynku nr 1 w Katowicach ul. Francuska 30

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 30-901 Kraków, ul. Mogilska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 261 13 10 40 , fax. 261 13 13 06
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Mogilska 85
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 261 13 10 40, fax. 261 13 13 06
  REGON: 35013684328100
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzikrakow.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach na II piętrze w budynku nr 1 w Katowicach ul. Francuska 30
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach na II piętrze w budynku nr 1w Katowicach ul. Francuskiej 30 . Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia przedstawiają:  wzór umowy wraz z załącznikami,  projekty wykonawcze z podziałem na poszczególne branże,  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót z podziałem na poszczególne branże,  przedmiary robót z podziałem na poszczególne branże, - założenia wyjściowe do kosztorysowania, Ww. dokumenty stanowią załączniki do siwz i są jej integralną częścią. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia następujące czynności:  roboty instalacji wentylacji i klimatyzacji ,  roboty elektryczne,  roboty budowlane, chyba, że czynności te będą wykonywać samodzielnie bez zatrudniania innych osób. Pozostałe informacje, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy, zawiera załącznik nr 3 do siwz – wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212340-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Oferta musi zawierać, oprócz oświadczenia wymienionego w pkt III.3 niniejszego ogłoszenia następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Wypełniony, opieczętowany i podpisany przez osoby upoważnione druk „Oferta” (wzór – zał. nr 1 do siwz). 2. Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z pkt 15 siwz. 3. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. II. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie wymienione w niniejszym punkcie składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną