Przetargi.pl
Wykonanie inwentaryzacji i wycen nieruchomości na potrzeby miasta Słupska w 2014 roku

Miasto Słupsk ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 8488414 , fax. 59 8488321
 • Data zamieszczenia: 2014-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Słupsk
  Plac Zwycięstwa 3 3
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 59 8488414, fax. 59 8488321
  REGON: 00059064500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slupsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie inwentaryzacji i wycen nieruchomości na potrzeby miasta Słupska w 2014 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie inwentaryzacji i wycen nieruchomości na potrzeby miasta Słupska w 2014 roku w celu realizacji zadań własnych i zleconych zgodnie z Załącznikiem nr 1 (dziewięć zadań) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.slupsk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach