Przetargi.pl
Wykonanie i montaż budynku garażowego z częścią gospodarczą

Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 72-010 Police, Tanowska 8
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 913121120
 • Data zamieszczenia: 2023-01-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A.
  Tanowska 8
  72-010 Police, woj. zachodniopomorskie
  tel. 913121120
  REGON: 810048586
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i montaż budynku garażowego z częścią gospodarczą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie jednokondygnacyjnego, halowego budynku garażowego o konstrukcji stalowej z obudową ścian i dachu z płyt warstwowych przy istniejącej remizie OSP w Trzebieży. Zakres robót obejmuje:- wykonanie i montaż konstrukcji stalowej (słupy, rygle, ściągi)- wykonanie i montaż ścian zewnętrznych i dachu z płyt warstwowych- montaż bram wjazdowych z automatami- montaż drzwi i okien zewnętrznych- montaż rynien i obróbki blacharskiej2. Montaż konstrukcji odbędzie się na fundamentach przygotowanych przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45223100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną