Przetargi.pl
"Wykonanie ekspertyzy technicznej drogi powiatwej nr 1012 S odcinek od granicy powiatu Choroń - Poraj od 0+000 do km 5+324"

Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-310 Żarki, ul. Myszkowska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 148 304 , fax. 343 148 304
 • Data zamieszczenia: 2019-04-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
  ul. Myszkowska 59
  42-310 Żarki, woj. śląskie
  tel. 343 148 304, fax. 343 148 304
  REGON: 15140586600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.myszkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Wykonanie ekspertyzy technicznej drogi powiatwej nr 1012 S odcinek od granicy powiatu Choroń - Poraj od 0+000 do km 5+324"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy techniczno-budowlanej zakończonej w 2010 r. inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012S odcinek od granicy powiatu myszkowskiego z powiatem częstochowskim – Choroń –Poraj do przejazdu kolejowego o długości 5324 m" Ekspertyza winna zawierać: - aktualną ocenę stanu technicznego elementów drogi, - przyczyny złego stanu technicznego elemetów drogi, - okreslenie tchnologii i sposób naprawy uszkodzeń, - ocenę możliwości i zasadności naprawy, - wycenę robót naprawczych (obmiar robót i kosztorys) 2.2 Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy będzie sporządzona i przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej (2 szt.) oraz elektroniczne w formie plików pdf. 3. Wykonawca nieodpłatnie przekaże Zamawiającemu majątkowe prawa autorskie do przedmiotu zamówienia polegające na prawie do jego wykorzystania na polach eksploatacji wymienionych w projekcie umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - Zamawiający nie określał szczegółowych warunków udziału w powyższym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach