Przetargi.pl
wykonanie, dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia dla zadania budowlanego pn.: Modernizacja SOK w I/ZUS w Nowym Dworze Mazowieckim.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 890 40 00 , fax. 22 827 83 75
 • Data zamieszczenia: 2015-12-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie
  ul. Czerniakowska 16 16
  00-701 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 890 40 00, fax. 22 827 83 75
  REGON: 00001775600578
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie, dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia dla zadania budowlanego pn.: Modernizacja SOK w I/ZUS w Nowym Dworze Mazowieckim.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia dla zadania budowlanego pn.: Modernizacja SOK w I/ZUS w Nowym Dworze Mazowieckim. 2. Szczegółowy zakres robót określony został w : 2.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru - mebli i wyposażenia - załącznik nr 1 do SIWZ. 2.2. Projekt wykonawczy - wyposażenie meblowe - załącznik nr 2 do SIWZ 2.3. Przedmiar - wyposażenie meblowe - załącznik nr 3 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391300002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. 2. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2 200,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zus.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach