Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej polegającej na doprojektowaniu do istniejącej dokumentacji węzła cieplnego dla budynków przy ul. Kołłątaja w Siemianowicach Śląskich

Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 327 605 200 , fax. 327 605 280
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
  ul. Jana Pawła II 10
  41-100 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie
  tel. 327 605 200, fax. 327 605 280
  REGON: 00051587900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www,siemianowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej polegającej na doprojektowaniu do istniejącej dokumentacji węzła cieplnego dla budynków przy ul. Kołłątaja w Siemianowicach Śląskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z realizacją zadania pn: Wykonanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej polegającej na doprojektowaniu do istniejącej dokumentacji węzła cieplnego dla budynków przy ul. Kołłątaja w Siemianowicach Śląskich 71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego. Zakres opracowania obejmuje: a) wykonanie dokumentacji projektowo – technicznej na doprojektowanie do istniejącej dokumentacji budynku, w którym będzie znajdował się wspólny węzeł cieplny dla budynków przy ul. Kołłątaja 14 w Siemianowicach Śląskich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Projekt musi umożliwić realizację wykonawcy zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań, Zakres opracowania obejmuje: b) wykonanie projektu budowlanego oraz branżowych budynku wymiennika ciepła, zaprojektowanie węzła dla budynków przy ul. Kołłątaja oraz rozprowadzenie tego ciepła do budynków zgodnie z wytycznymi Tauron Ciepło, c) wykonanie inwentaryzacji budowlanej, d) wykonanie STWiOR, e) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, f) wykonanie przedmiaru robót, g) przygotowanie mapy do celów projektowych, h) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, zgód, decyzji, pozwoleń i opinii. Całość opracowania należy wykonać w 4 egzemplarzach oraz 1 wersji elektronicznej. Wykonawca winien wykonać projekt który będzie uzupełniał istniejącą dokumentacje o doprojektowanie budynku w którym będzie znajdował się wspólny węzeł cieplny, zaprojektowanie węzła dla budynków przy ul. Kołłątaja oraz rozprowadzenie tego ciepła do pozostałych budynków. Planowany budynek oraz planowane przyłącza znajdują się na terenie po byłej eksploatacji górniczej. Budynek przy ul. Kołłątaja 14 nie znajduje się pod ochroną konserwatorską. Istniejąca dokumentacja projektowa została zamieszczona pod linkiem: http://dokumentacja.mpgkim.com.pl/ZP_2019_VII_48/specyfikacje.zip rozmiar: 15MB http://dokumentacja.mpgkim.com.pl/ZP_2019_VII_48/projekty.zip rozmiar: 389MB Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość praw autorskich do dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631, ze zmianami)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Prowadzący postępowanie nie stawia warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Dodatek nr 1 do SIWZ. b) Oświadczenia sporządzone i wypełnione według wzoru stanowiącego Dodatek nr 2 do SIWZ, Załącznik nr 1 do Oferty i Dodatek nr 3 do SIWZ, Załącznik nr 2 do Oferty. c) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) d) zobowiązanie podmiotu trzeciego, – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego, e) Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach