Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania: „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe.

Gmina Prószków ogłasza przetarg

 • Adres: 46-060 Prószków, Opolska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774013700 , fax. 774013711
 • Data zamieszczenia: 2019-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Prószków
  Opolska 17
  46-060 Prószków, woj. opolskie
  tel. 774013700, fax. 774013711
  REGON: 531413248
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.proszkow.pl, http://www.proszkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania: „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego, uzyskanie na jego podstawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (dalej decyzja ZRiD), dla przedsięwzięcia „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe”, które jest realizowane w oparciu o projekt pn.: „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020. Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. Zadanie obejmuje w szczególności: 1.Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych dla zadania pn. Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania: „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe” wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami oraz: 1) uzyskaniem decyzji środowiskowej, w przypadkach gdy jej uzyskanie będzie wymagane na podstawie przepisów obowiązującego prawa, 2) przedmiaru robót oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie będzie wymagane na podstawie przepisów obowiązującego prawa, 3) szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 4) kosztorysu inwestorskiego, 5) opisu przedmiotu zamówienia, 6) udziału w procedurze wyłonienia wykonawcy robót realizowanych w oparciu o ww. dokumentację projektową, w tym przygotowanie odpowiedzi na pytania wykonawców robót, udzielanie wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz przetargowej oraz dokonywanie ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji, w trakcie postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 2.Opracowanie i złożenie do właściwego organu administracji publicznej wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą jak wyżej (dalej decyzja ZRID) wraz ze wszelkimi niezbędnymi materiałami i uzgodnieniami oraz uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID. 3.Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. 4.Sprawowanie nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U z 2019 r., poz. 1186) w toku realizacji robót budowlanych objętych decyzją ZRID. 5.Szczegółowy zakres prac określa Program funkcjonalno-użytkowy (dalej zwany również: „PFU”) – Załącznik Nr 1 do SIWZ. 6. Wykonawca ma opisać proponowane materiały i urządzenia z zachowaniem przepisów wynikających z art. 29-31 ustawy Pzp, tj. za pomocą parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, tzn. bez podawania ich producentów, nazw, patentów lub pochodzenia. Jeżeli nie będzie to możliwe ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca (projektant) zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń wraz z dodaniem wyrazu „lub równoważny” oraz określenia minimalnych wymagań dotyczących ich równoważności, przy czym wymogi równoważności muszą być możliwe do zrealizowania i niedopuszczalne jest formułowanie iluzorycznych kryteriów równoważności, wskazujących na jednego producenta. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania takich kryteriów równoważności, dzięki którym wykonawca i Zamawiający w oparciu o metodę zerojedynkową będą w stanie ocenić, czy dane rozwiązanie spełnia istotne parametry wymagane przez Zamawiającego i w konsekwencji stwierdzić czy nosi przymiot rozwiązania równoważnego. Powyższe nie ma zastosowania jeżeli nie prowadzi do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. 7. Jeżeli w Programie funkcjonalno – użytkowym podane są nazwy (znaki towarowe), to mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez „ofertę równoważną” należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym lub pochodzeniem. Wykonawca analizując PFU powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". 8.Na wykonaną kompletną dokumentację projektową – a także odrębnie dla poszczególnych projektów objętych tą dokumentacją, Wykonawca udziela gwarancji na okres minimum 36 miesięcy, licząc od dnia dokonaniu odbioru tej dokumentacji, potwierdzonej stosownym protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym przez Wykonawcę i Zamawiającego. Gwarancja dotyczy odpowiedzialności szczególnie za wady ukryte oraz jakości opracowanej dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, że po odbiorze dokumentacji nie ujawnią się żadne wady projektu budowlanego i wykonawczego. Wadą będzie w szczególności taka cecha dokumentacji, która doprowadziła do wady części lub całości inwestycji. W przypadku, gdy wada doprowadzi do pomniejszenia wartości użytkowej lub technicznej inwestycji, koszty jej usunięcia poniesie Wykonawca. 2) Rękojmia za wady fizyczne i prawne na dokumentację projektową – a także odrębnie dla poszczególnych projektów objętych tą dokumentacją, udzielona jest na okres równy okresom gwarancji, chyba że okres gwarancji jest krótszy od okresu rękojmi wynikającego z Kodeksu cywilnego - wówczas okres rękojmi jest równy okresowi wynikającemu z przepisów kodeksu cywilnego. 3) Bieg okresów gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dacie dokonanego odbioru dokumentacji projektowej. 9. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 1) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców (o ile są już znane). 2) w przypadku podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego Wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile będą znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia. 3) jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 10. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby: - czynności administracyjno-biurowe wykonywane na potrzeby realizacji zamówienia; - sporządzanie opracowań projektowych niewymagających pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, jak również sporządzanie pozostałych opracowań projektowych pod nadzorem Projektanta Drogowego; których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy, oraz osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie). Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudniania na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 1 550,00 zł (słownie: tysiąc pięćset pięćdziesiąt 0/100 zł). 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Gogolin O/ Prószków Nr: 63 8883 1031 2004 0000 1023 0001 z adnotacją „Wadium – Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania: „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe ”. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.). 3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty potwierdzenia płatności wadium jest elementem zalecanym przez Zamawiającego, zgodnie z pkt. 7.15 lit. f) SIWZ, jednak niewystarczającym do uznania, że wadium zostało wpłacone w terminie. Liczy się bowiem data wpływu wadium na rachunek Zamawiającego. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale 4 SIWZ oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą oświadczenia (aktualne na dzień składania ofert) w zakresie wskazanym w załączniku Nr 4 i 5 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te Wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 4 i 5 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.1.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te, mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 5.1.1 SIWZ. Dowodami, o których mowa w rozdziale 4.5.1 SIWZ, są w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego złożone na zasadach określonych w rozdziale 4.4 – 4.5 SIWZ - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Oferta musi zawierać: a) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ. b) Oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ według wzorów stanowiących odpowiednio Załącznik nr 4 i 5 do SIWZ, c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy); d) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (pełnomocnictwo - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 070 ze zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty; e) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ - jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. f) Dowód wniesienia wadium. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach