Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego: „Przebudowa dróg gminnych os. Klemensów nr 110316L, 110324L, nr 110334L, nr 110327L, nr 110335L, nr 110337L, nr 110344L, nr 110347L, nr 110349L, nr 110314L, nr 110320L, dz. nr 259, dz. nr 258.

Gmina Szczebrzeszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 22-460 Szczebrzeszyn, Pl. T. Kościuszki
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 821 095 , fax. 846 821 030
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szczebrzeszyn
  Pl. T. Kościuszki 1
  22-460 Szczebrzeszyn, woj. lubelskie
  tel. 846 821 095, fax. 846 821 030
  REGON: 95036860600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szczebrzeszyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego: „Przebudowa dróg gminnych os. Klemensów nr 110316L, 110324L, nr 110334L, nr 110327L, nr 110335L, nr 110337L, nr 110344L, nr 110347L, nr 110349L, nr 110314L, nr 110320L, dz. nr 259, dz. nr 258.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa dróg gminnych os. Klemensów: ul. Kolejowa – droga nr 110316L, ul. Parkowa – droga nr 110324L, ul. Spacerowa – droga nr 110334L, ul. Prosta – droga nr 110327L, ul. Spółdzielcza – droga nr 110335L, ul. Startowa – droga nr 110337L, ul. Zaułek – droga nr 110344L, ul. Związkowa - droga nr 110347L, ul. Sportowa - droga nr 110349L, ul. Jasna – droga nr 110314L, ul. Łączna – droga nr 110320L, ul. Końcowa – dz. nr 259, ul. Środkowa - dz. nr 258, w tym: kanalizacja burzowa na Osiedlu Klemensów w ulicach: Kolejowa, Prosta, Spacerowa, Parkowa, Związkowa, Jasna, Zaułek, Spółdzielcza, Startowa, Łączna, Końcowa, Środkowa, Sportowa), i kanał technologiczny w ulicach: Kolejowa, Parkowa, Spacerowa, Prosta, Spółdzielcza, Startowa, Zaułek, Związkowa, Sportowa, Jasna, Łączna, Końcowa, Środkowa 2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie oddzielnych opracowań dla każdej drogi, zgodnie z poniższym wykazem: a) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z opiniami i uzgodnieniami, b) opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich w układzie branżowym, c)opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, d) opracowanie stałej organizacji ruchu i zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem 2) Karta informacyjna przedsięwzięcia do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 3. Wykonawca w ramach zamówienia pozyska: a) aktualna mapę do celów projektowych, b) wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych warunków, uzgodnień i opinii, 4. Kompletna dokumentacja (opracowana oddzielnie dla każdej drogi) ma zawierać: a) projekt budowlany i wykonawczy - 5 egz, b) projekt zatwierdzonej stałej organizacji ruchu – 4 egz, c) kosztorysy inwestorskie robót - 2 egz, d) przedmiar robót - 2 egz, e) szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót– 2 egz, f) karta informacyjna przedsięwzięcia – 4 egz. + w wersji elektronicznej. 5. Wszystkie opracowania należy dostarczyć Zamawiającemu w formie: a) papierowej w podanych wyżej ilościach, b) w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD) zawierającej cyfrowy zapis: w formacie pdf, część tekstowa w formacie doc i pdf, przedmiar robót i kosztorys inwestorski w formacie pdf – 1 szt. 6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia przeniesie Prawa autorskie na zasadach określonych w § 5 projektu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: - podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy pzp. - aktualny odpis z właściwego rejestry albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z OFERTĄ powinny być złożone: 1) OŚWIADCZENIA wymagane postanowieniami pkt 8.1 SIWZ; tj. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ) 2) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 9.2. SIWZ; 3) dokument potwierdzający zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych, otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał w Formularzu ofertowym. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż język polski, zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia na język polski. 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. UWAGA: Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2014 r, poz. 1114 oraz z 2016 r., poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach