Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla napraw i remontów oraz specyfikacji technicznej do robót w obiektach wojskowych administrowanych przez 4 WOG Gliwice w podziale na 5 części

4 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ogłasza przetarg

 • Adres: 44-121 Gliwice, ul. Generała Władysława Andersa 47
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 4 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
  ul. Generała Władysława Andersa 47
  44-121 Gliwice, woj. śląskie
  REGON: 240763798
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://4wog.wp.mil.pl/pl/bip/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla napraw i remontów oraz specyfikacji technicznej do robót w obiektach wojskowych administrowanych przez 4 WOG Gliwice w podziale na 5 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 – SOI Bytom – Wykonanie dokumentacji projektowych, technicznych i kosztorysowych z zakresu systemu wentylacji grawitacyjnej w budynku nr 6 w kompleksie wojskowym w Bytomiu ul. Oświęcimska 33.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej części zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) odpowiednio dla danej części zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ). Załączniki stanowią integralną część niniejszej SWZ.SOI Krapkowice – Opracowanie dokumentacji projektowej – Remont schodów zewnętrznych wejściowych do budynku nr 1 użytkowanego przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Kędzierzynie- Koźlu ul. Łukasiewicza 11. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej części zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) odpowiednio dla danej części zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ).Załączniki stanowią integralną część niniejszej SWZ.SOI Krapkowice – Opracowanie dokumentacji projektowej - Remont kotłowni nr 2 w budynku nr 14 Krapkowice użytkowanym przez 4 WOG Gliwice. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej części zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) odpowiednio dla danej części zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ).Załączniki stanowią integralną część niniejszej SWZ.SOI Opole - Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, dokumentacji projektowej i specyfikacji na remont budynku nr 19 Opole ul. Domańskiego 68.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej części zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) odpowiednio dla danej części zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ).Załączniki stanowią integralną część niniejszej SWZ.Część 5 – SOI Katowice - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na salę konferencyjną w budynku nr 4 w Chorzowie ul. 75 Pułku Piechoty 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej części zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) odpowiednio dla danej części zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ).Załączniki stanowią integralną część niniejszej SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71240000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą lub osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, które zostaną skierowane do jego realizacji, tj. co najmniej jedną osobą (1) posiadającą:Dla części 1, 2, 4, 5 - uprawnienia budowlane do projektowaniaw specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;Dla części 3, 4 - uprawnienia do projektowaniaw specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;Dla części 2, 4, 5 – uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznychi elektroenergetycznych bez ograniczeń.Uwaga:a) W przypadku składania ofert na większą ilość części Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania tej samej osoby pod warunkiem spełniania ww. wymagań.b) Wskazane wyżej osoby muszą posiadać uprawnienia budowlane zgodnez ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) zgodnie z prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.c) Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających sięo udzielenie zamówienia, w odniesieniu do ww. warunku dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach