Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej w ramach zadania pn: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1560 K Wielogłowy – Ubiad obejmująca budowę nowego mostu na potoku Ubiadek wraz z rozbiórką mostu istniejącego oraz przebudową i rozbudową dojazdów

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu ogłasza przetarg

 • Adres: 33300 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 184 426 488 , fax. 184 426 345
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
  ul. Wiśniowieckiego 136
  33300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 184 426 488, fax. 184 426 345
  REGON: 49189900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.nowy-sacz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej w ramach zadania pn: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1560 K Wielogłowy – Ubiad obejmująca budowę nowego mostu na potoku Ubiadek wraz z rozbiórką mostu istniejącego oraz przebudową i rozbudową dojazdów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej w ramach zadania pn: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1560 K Wielogłowy – Ubiad obejmująca budowę nowego mostu na potoku Ubiadek wraz z rozbiórką mostu istniejącego oraz przebudową i rozbudową dojazdów. Parametry techniczne dla projektu: - kategoria drogi – droga powiatowa, - klasa drogi Z, - klasa obciążenia mostu B. Zakres opracowania obejmuje wykonanie: - aktualizacji mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500, - operatu wodno-prawnego, - projektu budowlanego, - projektu wykonawczego, - przedmiaru robót, - kosztorysu inwestorskiego, - projektu stałej organizacji ruchu, - specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, - projektu podziału działek (o ile będzie wymagany), - wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (o ile będzie wymagany), - wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (o ile będzie wymagany), - wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami do uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu na wykonywanie robót budowlanych (o ile będzie wymagany). W skład opracowania wchodzi uzyskanie: - wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, - decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, - decyzji zgody na realizację inwestycji drogowej (o ile będzie wymagana), - decyzji o pozwoleniu na budowę (o ile będzie wymagana), - zaświadczenie o braku sprzeciwu na wykonywanie robót budowlanych (o ile będzie wymagane).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322300-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) - nie później niż w terminie składania ofert. 2) Wadium może być wniesione: a) w pieniądzu – wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu: a) należy wpłacić na konto Zamawiającego nr: 34 1560 0013 2065 8549 1000 0003 z zaznaczeniem, że dotyczy przetargu na: Dokumentacja budowy mostu w m. Wielogłowy. b) za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego, c) Zamawiający dokona sprawdzenia czasu wpływu wadium na swój rachunek bankowy. 4) Wadium wnoszone w pozostałych formach dopuszczonych specyfikacją a) oryginał dokumentu poręczenia lub gwarancji, o których mowa w ppkt 2) lit. b) – e) należy załączyć do oferty przetargowej - zamawiający zaleca, aby dokument poręczenia lub gwarancji nie był trwale połączony z ofertą z uwagi na konieczność jego zwrotu; b) wadium składane w tych formach musi mieć datę początkową ważności równą co najmniej ostatecznemu terminowi składania ofert, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą, c) w razie zawieszenia biegu terminu związania ofertą lub przedłużenia terminu składania ofert, końcowy termin ważności wadium, o którym mowa w ppkt 2) lit. b), c), d), e) albo zostanie przedłużony przez wykonawcę, albo wniesie on nowe wadium na przedłużony okres. 5) Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 6) Zamawiający zwraca wadium w trybie i na warunkach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty powinien być dołączony dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta złożona przez spółkę cywilną traktowana jest jako oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). Formularz oświadczenia zostanie opublikowany na stronie internetowej zamawiającego wraz z informacją o wykonawcach, którzy złożyli oferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawićdowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach