Przetargi.pl
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY LOKALNEJ KOTŁOWNI MIAŁOWEJ O MOCY 3,3 MW ZLOKALIZOWANEJ W RĘDZINACH - OSIEDLU w ramach zadania pn.: Wymiana kotłów wodnych na kotły o paleniskach ekologicznych oraz wymiana linii przesyłu ciepła do budynków użyteczności publicznej w Gminie Rędziny

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 42-242 Rędziny, ul. Wolności 87
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3279014 , fax. 034 3279085
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. Wolności 87 87
  42-242 Rędziny, woj. śląskie
  tel. 034 3279014, fax. 034 3279085
  REGON: 15139816100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.redziny.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY LOKALNEJ KOTŁOWNI MIAŁOWEJ O MOCY 3,3 MW ZLOKALIZOWANEJ W RĘDZINACH - OSIEDLU w ramach zadania pn.: Wymiana kotłów wodnych na kotły o paleniskach ekologicznych oraz wymiana linii przesyłu ciepła do budynków użyteczności publicznej w Gminie Rędziny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY LOKALNEJ KOTŁOWNI MIAŁOWEJ O MOCY 3,3 MW ZLOKALIZOWANEJ W RĘDZINACH - OSIEDLU w ramach zadania pn.: Wymiana kotłów wodnych na kotły o paleniskach ekologicznych oraz wymiana linii przesyłu ciepła do budynków użyteczności publicznej w Gminie Rędziny Przedmiotem projektu jest przebudowa osiedlowej kotłowni węglowej w Rędzinach przy ul. Broniewskiego o mocy max 2,9 MW (w dwóch jednostkach kotłowych o mocy 1,7 i 1,2 MW produkującej ciepło dla potrzeb centralnego ogrzewania budynków użyteczności publicznej , tj.: - budynek GOK; - budynek Szkoły Podstawowej; - budynek Przedszkola; - budynki mieszkaniowe na osiedlu. Projekt obejmuję również kompletną wymianę istniejącej sieci cieplnej na nową. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących prac projektowych : a. wykonanie inwentaryzacji budowlanej obiektów (kotłowni i sieci przesyłowych); b. wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego (wykonawczego) budynku kotłowni oraz zaplecza technicznego i infrastruktury towarzyszącej - zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym: -budynek główny kotłowni; -zadaszony magazyn opału; -zabudowany przenośnik taśmowy c.wykonanie projektu konstrukcyjnego kotłowni ; d.wykonanie projektu zagospodarowania terenu -ogrodzenie; -komunikacja - drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, dojazdy -odwodnienie; -zieleń e.wykonanie projektu kolorystyki obiektu; f. wykonanie projektu technologii kotłowni : -demontaż istniejącej kotłowni; -układ wytwórczy ciepła; -AKPiA; -Technologia uzdatniania wody; -Nawęglanie i odżużlanie; -Technologia oczyszczania spalin; -Technologia odprowadzania spalin. g. wykonanie projektu instalacji wod-kan; h. wykonanie projektu instalacji wentylacji; i. wykonanie projektu instalacji elektrycznej; j. wykonanie projektu instalacji grzewczej - c.o.; k. wykonanie projektu przebudowy sieci cieplnej do budynków użyteczności publicznej - 1.110mb; l. wykonanie projektu przebudowy węzłów cieplnych - 20 szt. ; ł. wykonanie dokumentacji w wersji elektronicznej; m.wykonanie przedmiarów robót - oddzielnych dla poszczególnych branż ; n. wykonanie kosztorysów inwestorskich - (j.w.) o. wykonanie S.T.W.i O.R.B. - (j.w.); p. wykonanie informacji BIOZ. Istotne postanowienia dotyczące dokumentacji projektowej : 1. Dokumentacja projektowa wymaga sprawdzenia i potwierdzenia przez osoby o odpowiednich uprawnieniach wraz z dołączeniem do dokumentacji kserokopii uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z aktualnym zaświadczeniem właściwego oddziału Izby Inżynierów budownictwa. Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z treścią : a)rozporządzenia M.I. z dnia 2 września w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, s.t.w i o.r.b. oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 z 2004r poz. 2072 z 2005r nr 75, poz. 664); b)rozporządzenia M.I. z dnia 18 maja 2004r sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowania kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130 z 2004r poz.1389) 2. Dodatkowo całość dokumentacji należy wykonać i przekazać w formie elektronicznej na nośnikach CD. 3.Wykonawca projektu odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z wersją oryginalną (papierową). 4.Założenia wyjściowe do projektowania - zgodnie z koncepcją techniczną. 5.Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy na realizację przedmiotowego zadania następujące dokumenty: -mapa do celów projektowych; -pełna koncepcja techniczna przebudowy kotłowni i modernizacji sieci ciepłowniczej przesyłowej; 6.Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór autorski na etapie realizacji zadania - całkowity koszt nadzoru należy wskazać w druku OFERTA (zał. nr 5). Nadzór autorski będzie wypłacony po wykonaniu robót budowlanych. 7.Projektant- Wykonawca zobowiązany jest do pilnego udzielenia informacji i odpowiadania na pytania zadawane podczas procedury przetargowej na realizację zaprojektowanej inwestycji. 8.Wykonawca- projektant przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe w całości automatycznie z chwilą wpłacenia wynagrodzenia przez Zamawiającego na konto Wykonawcy za dokumentację. W związku z tym Zamawiający może wykorzystać przedmiotową dokumentację w całości lub w dowolnych częściach przy dalszych etapach realizacji inwestycji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 5.000 zł należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Rędzinach ul. Wolności 87 wterminie do dnia 21 lipca 2011r do godz. 9:00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.redziny.pl - bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach